Direkte til indholdet
Gå til forsiden

30. august 2023 - Budgetsamråd

 

Referat Skjern Provsti – Møder

Endeligt budgetsamråd 30. august 2023 - d. 30-08-2023 kl. 19:00 til 21:30
Deltagere: Kristen Højbo Jansen, Erik Nielsen, Gravers Larsen Kjærgaard, Poul Ivan Madsen, Olav Noer, Anna Marie Clemmensen, Bjarne Svendsen, Simon Møller Olesen, Sønder Borris Sogn (8777), Brejning Sogns Menighedsråd (8755), Dejbjerg Sogns Menighedsråd (8772), Egvad Sogns Menighedsråd (8784), Faster Sogn (8778), Fjelstervang Sogns Menighedsråd (9277), Hemmet-Sønder Vium Sognes Menighedsråd (8781),
Hoven Sogns Menighedsråd (8786), Lyne Sogns Menighedsråd (8788), Lønborg Sogns Menighedsråd (8783), Nørre Omme Sogns Menighedsråd (8754), Rækker Mølle Menighedsråd (8775), Sønder og Nørre Bork
Sognes Menighedsråd (8779), Skjern Sogns Menighedsråd (8765), Stauning Sogns Menighedsråd (8774), Tarm Sogns Menighedsråd (9122), Troldhede Sogns Menighedsråd (9124), Videbæk Sogns Menighedsråd (8769), Vorgod Sogns Menighedsråd (8766), Væggerskilde Sogns Menighedsråd (9275), Ådum Sogns
Menighedsråd (8785)

 

Mødepunkt

Referat

1 - Velkomst og Salme

Salme: Nu takker alle Gud
 
2 - Ligningsmidler til rådighed i Ringkøbing Skjern
Kommune


Ligningsmidler i alt i Ringkøbing-Skjern Kommune
kr. 97.796.727 + statstilskud kr. 3.628.000 - landsskat
kr. 13.888.768 = Til fordeling 87.535.959kr.

Fordeles således:
51.330.000 kr. til Skjern Provsti
35.670.000 kr. til Ringkøbing Provsti
     535.959 kr. overskud på konto i kommunen
Stigning i ligningsmidler skyldes positiv udvikling i dansk økonomi. 
Gennemgået og forklaret.

3 - Økonomisk gennemgang af budget 2024 

Fordeling af 54.330.000 kr. til drift, projekter, anlæg, afdrag, PUK inkl. stiftsbidrag og reserve, dækkes af
ligningsmidler 31.330.000 og 3.000.000 nyt stiftslån (Vorgod).
Udsendt til MR forud for mødet - kopi vedlægges dagsorden.

Nye begreber:

Projektbevilling:


Projekter, som ikke er anlæg og kan afgrænses såvel økonomisk, som i tid.

PU skal godkende projektskema og –beskrivelse.

Økonomisk have en størrelse, som står mål med kravet om særskilt bi-regnskab.

2024: Kalkning af kirker

Reserven:
Reserven kan maksimalt udgøre 5% af ligningsmidlerne uden beslutning fra budgetsamrådet. (tidligere 5%-midler)

Reserven er til fri disposition for provstiudvalget.

Hvis en del af reserven afsættes til bestemte formål, skal menighedsrådene orienteres om dette på budgetsamrådet.

Provstiudvalget kan efter ansøgning bevilge beløb af reserven til menighedsrådene til drift, projekt eller anlæg, samt likviditetslån.
Menighedsrådene skal høres, hvis provstiudvalget selv er ansøger.


Almindeligt vedligehold og småinvesteringer forventes fortsat afviklet under normal drift. Småinvesteringer er udgifter under 25.000 kr.
for de mindste kasser og under 50.000 kr. for de største kasser.

Reserven kan fortsat søges til uforudsete/pludselige opståede udgifter, som ikke kan finansieres ved hjælp af kompenserende
besparelser. (tidligere 5%-midler) 

Ikke bevilgede anlægsønsker, som er uopsættelige, kan ansøges af reserven.

Vilkår og ansøgningsprocedure for udbetaling af reserven i Skjern Provsti udarbejdes.

Målsætninger:

Fra 2024 er målsætninger et lovkrav. Uddyb gerne årets særlige indsatsområder, giv gerne supplerende forklaringer til budgettet

Skriv med tekst, hvad budgettet viser i tal. Hvad vil vi gerne i vores sogn, og hvordan vil vi gøre det!

Gennemgået og forklaret.

Drøftet mulig brug af embedskapitaler til fast ejendom/afdrag på lån: Andet indlån, salgssummer og ekspropirationserstatninger i Stiftet. Tiendeafløsning kan ikke frigives.

PU's forventede prioritering pr. d.d. for provstiets nuværende kendte større projekter.

2024 Vorgod 

2025-2028
Ådum - maskinbygning mv
Fjelstervang - Ren./tilbygn. tårn
Nr. Vium - omlægning blytag
Vorgod - Orgelprojekt
Nr. Omme  - Kapel mv.
Ådum - Ny graver bygning 

 

4 - PUK-budget 2024 inkl. formål fremlæggges


PUK - foreløbigt budget 2024 uddeles og gennemgås 

Formål og hovedtal gennemgået.

Saldo på 5%-midler pr. 1.9.2023 - 1,3 mio. kr. Reserven tilføres 1 mio. kr. pr. 1.1.2024.

 

 

5 - Kirke til Kirke projekt - Ydre Missions udvalg

Orientering ved udvalget

PU anbefaler projektet og ønsker Budgetsamrådet tilslutning til projektet, og det årlige beløb ca. 50.000 kr. godkendt.

sag nr. 2023-14379

Videbæk Kirke udsender Siv Kragh Hansen til projekt i Israels Missionen, søndag den 3. september kl. 15.30.

Budgetsamrådet tilslutter sig projektet Kirke til Kirke med finansiering gennem PUK-kassen.

6 - Gavepolitik

Provstiudvalget tilslutter sig Ribe Stifts vejledning fra maj 2023 til gaveregulativ og personalegoder mv., se provstiets hjemmeside.
Læs mere i Stiftets vejledningen om bruttolønsordning, personalegoder, fysioterapi og massage, sundhedsforsikring, skatteregler mv.


Gaver til medarbejdere, præster og menighedsrådsmedlemmer - lejlighedsgaver i størrelsen 2 flasker vin/1 blomsterbuket max.
300 kr. må gives af kirkekassen - større gaver skal stamme fra privat indsamlede midler.
Der må gives tingsgaver, som ikke kan ombyttes til kontanter. Der må ikke gives kontantgaver, gavekort og ting, der kan byttes til kontanter, da beløbet så er skattepligtigt, og modtageren skal oplyse beløbet på sin årsopgørelse.

Sag nr.: 2023-15360

Kommentar: Der er ikke sket en prisudvikling for gavebeløbet i rigtig mange år.

Vi følger Stiftets anbefaling, som egentligt siger 250-300 kr. for en buket.

7 - Tidsregistrering til fremtidig genberegning af takster

Loven siger: Det er det enkelte MR’s ansvar, at der sker en korrekt beregning af taksterne. (Vej.nr. 9685 af 22.08.2018/§2)

Fra 2024 laver alle kirkegårde tidsregistrering og indsender minimum en årlig opgørelse til Provstiet (i januar måned året efter) 


Genberegning af takster sker i 2024 på baggrund af 8 kirkegårdes tidsregistreringer – næste genberegning i 2028 baseres på tidsregistrering for 2024-2027 fra alle kirkegårde i provstiet.

Indkaldelse til ERFA-dag for graverne den 6. december 2023 bl.a. med intro og forklaring til behovet for ensartet tidsregistrering mv.

Provstiet indkalder graverne til mødet, forventet tidsrum 8.00-12.00.
8 - Opdatering af projekt El-ladestander

Status om projektet.

Rambøll udfærdiger udbudsmaterialer mv. i samarbejde med Ribe Stift.
MR skal bare afvente nærmere info. Rambøll arbejder for Stiftet og laver samlet udbudsmateriale.
Evt. finansiering sker af hvert MR, men betales af reserven i provstiet.
9 - Eventuelt

Ny regnskabsinstruks for 2023 og bogføringsbeskrivelse
- se webinar på Menighedsrådenes Landsforenings hjemmeside
- Skabeloner ligger på FIN 

Overvej at få en renteaftale med jeres bank - I skal selv tage kontakt, spørg efter renteindtægt og lavere gebyr.

Brug gerne energikonsulenten ved overvejelser om udskiftning af varmekilder.
Husk - snarest tlimelding til fælles kørsel og spisning til møde i Ribe den 5. oktober 2023.

MR Distriksforening afvikler kursus i regnskabsinstruks/bogføringsbeskrivelse i Højmark - invitatoin følger.

2023 - 16738 - Skjern Provsti – Møder 30-08-2023, 19:00

 
Skjern Provsti, Fredensgade 9, 6900 Skjern. Tlf. 51 96 08 30, Email: skjern.provsti(at)km.dk
CVR nr.: 21253642 - EAN nr.: 5798000856653