Direkte til indholdet
Gå til forsiden

22. februar 2024

 

Referat - Skjern Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde 22. februar 2024 - d. 22-02-2024 kl. 15:00 til 17:00

Deltagere: Kristen Højbo Jansen, Erik Nielsen, Poul Ivan Madsen, Olav Noer, Anna Marie Clemmensen, Bjarne Svendsen, Simon Møller Olesen, Gravers Larsen Kjærgaard

BEMÆRK tidspunkt og sted!
Vi mødes kl. 15.00 - ca. kl. 17.00 i konfirmandlokalerne ved Hoven Kirke, Nr. Grenevej 1A, Hoven, 6880 Tarm.
Fælles kørsel kl. 14.30 fra Skjern Kirkehus - Tilmelding til Jette, hvis du ønsker at køre med.

Mødepunkt

Referat

1 - Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendes.
2 - PUK-årsregnskab 2023

Sager:
Økonomi - Regnskab 2023 - PUK Skjern Provsti -
regnskab og revision (2024 - 186)

Bilag:
2023 PUK regnskab
PUK-regnskabet 2023 godkendes.

Skjern Provstiudvalg, CVR-nr. 21253642,
Regnskab 2023, Afleveret d. 22-02-2024 15:44
3 - Rk. Mølle Pastorat: Tillæg til "Vedtægt for
samarbejde om fælles administration" med
Videbæk MR


Samarbejdsaftale til godkendelse.

Sager:
Fra Rk. Mølle Pastorat: Tillæg til "Vedtægt for 
samarbejde om fælles administration" med
Videbæk MR (2024 - 2775)

Bilag:
Tillæg til vedtægt for samarbejde Rk Mølle
Videbæk MR, 20201012 Underskrevet vedtægt af
010616 med tillæg Troldhede og Væggeskilde
PU godkender vedtægt for samarbejde om fælles administration og videresendes til offentliggørelse på Stiftets hjemmeside.

4 - Finderup Kirke: Efterintonering af orgel

Sagen er videresendt til Ribe Stift med anbefaling
den 31. januar 2024 med provstiets anbefaling.
Arven er frigivet til betaling af efterintonationen.

Sager:
Skjern Provsti - Byggesag - Finderup Kirke -
Rækker Mølle Menighedsråd - Kirkebygning -
Efterintonation af orgel i Finderup Kirke (2024 - 3937)
Ansøgning - frigivelse af arvemidler - Rækker Mølle 
MR - til efterintonation af orglet i Finderup Kirke 
(2024 - 3075)


Bilag:
Aktdokument, Opsummering af indberetning,
Bilag fra selvbetjening, Bilag fra selvbetjening, Arv fra 
Dortea Rahbek, Afgørelse til frigivelse af arv efter 
Dorthea Spangsbjerg Rahbek, Endelig godkendelse

Til orientering:
Ribe Stift har godkendt projektet,
godkendelse modtaget den 19. februar 2024.

 

Beslutning:
PU godkender anbefaling til Stiftet og finansiering af projektet.
Samlet tilbud fra Marcussen & Søn kr. 93.250,00, hvoraf kr. 90.636,00 er frigivet af arv efter Dorthea Spangsbjerg Rahbek.

Restfinansiering sker med egne driftsmidler.

5 - Nr. Omme MR: Samarbejdsaftaler vedr.
fælles organist og kirkekulturmedarbejder
Nr.Omme og Ørnhøj sogne


Til godkendelse:
Samarbejdsaftaler mellem Nr Omme og Ørnhøj:
Vedtægt for samarbejde om fælles organist
Vedtægt for samarbejde om fælles kirke-
og kulturmedarbejder
Samarbejdsaftaler og fælles kirkeblad, hjemmeside
og kalendersystem

Kirkegårdsvedtægter - afløser vedtægt fra 12.
januar 2005.


Sager:
Samarbejdsaftale - Nr. Omme MR/Ørnhøj MR
- fælles organist og kirkekulturmedarbejder
(2024 - 4461)
Samarbejdsaftale - Nr. Omme MR/Ørnhøj MR
- fælles organist og kirkekulturmedarbejder
(2024 - 4461)

Bilag:
Nr. Omme - Underskrevet samarbejdsaftale KKM,
Nr. Omme - Underskrevet samarbejdsaftale organist_1,
Nr. Omme - Oversigt over samarbejdsaftaler 2024, Nr. Omme
- Kirkegårdsvedtægt, gennemgået og underskrevet

Gravers Larsen Kjærgard forlod lokalet. 


PU godkender kirkegårdsvedtægter og vedtægter for
samarbejder og videresender til offentliggørelse på
Stiftets hjemmeside.

6 - Dejbjerg MR: renovering af knæfald

Finansiering kr. 55.000 af frie midler.
Bevilget i Budget 2024.
Sagen videresendt til Stiftet 6. februar 2024
med anbefaling.

Sager:
Skjern Provsti - Byggesag - Dejbjerg Kirke
- Dejbjerg Sogns Menighedsråd - Kirkebygning
- renovering af knæfald (2024 - 4690)

Bilag:
Aktdokument, b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7, b8, b9,
b10, b11, b12, b13, b14, b15, b16, b17, b18,
Beskrivelse af arbejde for renovering af knæfald,
Woodwize tilbud, Opsummering
Provstiudvalget bekræfter finansiering kr. 55.000 af
frie midler, bevilget i budget 2024 og godkender projektet til videresendelse med anbefaling til Ribe Stift. 

Menighedsrådet skal overveje at indhente endnu et
tilbud, da prisen er over kr. 50.000.

7 - Dejbjerg MR: Ansøgning om midler fra Reserven
til udskiftning af vinduer i Dejbjerg Præstegård


kr. 270.000 - vest og syd side, samt garage (mest presserende)
+ kr. 174.500 - øst og nord side
Energibesparende og besparelse på vedligehold.

Sager:
Ansøgning - reserven - Dejbjerg MR - udskiftning af 
vinduer i Dejbjerg Præstegård (2024 - 4931)
Ansøgning - reserven - Dejbjerg MR - udskiftning af 
vinduer i Dejbjerg Præstegård (2024 - 4931)

Bilag:
Aktdokument, 300124 Referat for Dejbjerg
Sogns Menighedsrådsmøde, Synsrapport 2023,

Ansøgning om udbetaling af reserven i Skjern Provsti,
Aktdokument, Overslag vinduer i vest og syd og 
garagen, Overslag vinduer i øst og nord,
Overslags Mail - Rosenlund Tømrer

Finansiering bedes ansøgt i budget 2025, hvorefter PU vil tage stilling til mulig finansiering.


Projekter af denne størrelse kan ikke finansieres af provstiets reserve, og projektet ikke er presserende.

8 - Nr. Vium Kirke: ændringer i Kirkegårdsplan

Finansiering fremgik af ønsker til budget 2024,
men blev ikke bevilget.

Sager:
Kirkegårdsplan - Nr. Vium/Herborg MR -
Nørre Vium Kirke (2024 - 5533)

Bilag:
Aktdokument, udviklingsplan Nr. Vium kirkegård, 
gravstedsplan Nr Vium, Gravstedsplan - delområde, img004, img003

PU godkender kirkegårdsplanen.


Eventuelle ønsker til finansiering bedes ansøgt i budget 2025, hvorefter PU vil tage stilling til mulig finansiering.

Ansøgning om evt. maling af graverbygning afventer indsendelse af byggesag.

Evt. udvidelse af port i dige skal godkendes i Stiftet via byggesag.

9 - Tarm MR: omlægning af anlægsmidler

3 anlægsprojekter afsluttes - restsaldo kr. 55.661 
overføres til isolering af kirken.

Sager:
Ansøgning - anlæg til anlæg - Tarm MR - afslutning af
3 anlægssager, saldo overføres til isolering i kirken
(2024 - 5794)

Bilag:
2024.02.13. Afslutning og flytning af anlægsmidler,
2023. Anlægsprojekter. Tarm

Erik Nielsen deltager ikke punktet. 


PU bevilger overførsel af anlægsmidler som ansøgt.

10 - Sdr. og Nr. Bork: Ekstra finansiering til
maskinhus og materielkummer


Manglende finansiering i alt: kr. 560.380.
Materielkummer kr. 255.000
Mangler til maskinhus rest: kr. 305.000

Ansøgning om godkendelse af:
Brug af frie midler / overskud 2023: kr. 100.000
Midler fra anlægsprojekt/tag : kr. 21.000
Frigivelse af midler i stiftet: : kr. 60.000

Sager:
Ansøgning - anlægsmidler 560.380 - Sdr. og Nr.
Bork MR - til opførelse af maskinhus og etablering
af materielkummer (2024 - 5798)

Bilag:
2024.02.13. Maskinhus og kummer, Budget maskinhus,

Budget materielkummer, Referat af MR Møde
07.02.2024, 4 Licitationsliste, 5
Licitationsresultat med forventede øvrige udgifter.

Olav Noer forlod lokalet.


Provstiudvalget bevilger op til kr. 300.000 af reserven til restfinansiering af opførsel af maskinhus.

Menighedsrådet finansierer selv så meget som muligt, og udbetaling af reserven udbetales sidst.

Provstiudvalget godkender brug af frie midler og flytning af anlægsmidler som ansøgt. Frigivelse af midler i Stiftet anbefales.

Projektet blev dyrere end forventet pga. krav om materialevalg.

Finansiering af materielkummer kr. 255.000 må ansøges i budget 2025, hvorefter provstiudvalget tager stilling til mulig finansiering.

11 - Gravstedstakster - beslutning om videreforløb

Gravstedstakster med udgangspunkt i tidsregistrering og
beregning på 6 kirkegårde. 

Sager:
Gravstedstakster - Skjern Provsti - genberegning
af takster 2025 - takstudvalg nedsat i 2023
(2022 - 32315)
Gravstedstakster - Skjern Provsti - genberegning
af takster 2025 - takstudvalg nedsat i 2023
(2022 -32315) 
Gravstedstakster - Skjern Provsti - genberegning
af takster 2025 - takstudvalg nedsat i 2023 (2022 - 32315)

Bilag:
Bemærkninger, SNIT-BEREGNINGEN 2023.
2024 SKJERN, Sammenlign Skjern Provsti
med genn bereg

Kostprisberegning for 2023 viser, at nuværende
gravstedstakster kan dokumenteres,
dog med stor usikkerhed på baggrund af kun 6
kirkegårdes tidsregistreringer i et år.

Takstudvalget mødes i september og laver forslag til prisliste 2025 til godkendelse i PU.
Alle gravere laver kostprisberegning i februar 2025
med hjælp fra Kim Schmidt, Agerbæk.

Graverne opnår dermed erfaring med beregning og
tidsregistrering, og provstiet får et større og mere
sikkert grundlag for prissætning.

12 - Emner til dagsorden til fællesmøde
med Ringkøbing Provsti


Møde den 19. marts 2024 i Ringkøbing

Nuværende emner:
Den økonomiske situation for 2025
Fælles HR-konsulent?
Konfirmandundervisning flyttes til 8.kl.?
Ikke flere forslag.

13 - Til orientering 


Vorgod Kirke - godkendelse af orgelprojekt mv.
- finansiering ikke afklaret

Proces mv. for opsætning af el-ladestandere


Sager:
Skjern Provsti - Byggesag - Vorgod Kirke,
Vorgod Sogn - Vorgod Sogns Menighedsråd
- Kirkebygning - orgelprojekt og tilretning
indvendig renovering (2023 - 34218)
Projekter - alle provstier i Ribe Stift - om 
elladestandere - Styregruppe (2023 - 8833) 
El-ladestandere - Skjern Provsti - Kirkernes P-areal 
inden 2025 (2023 - 2261)

Bilag:
Afgørelse, Vorgod_udtalelse180124, 
Vorgod2_NM22-10492, 231211 Vorgod Kirke, 
indvendig istandsættelse orgel, Aktdokument, RDK2023N01276-RAM-PP-00005,
Eksempel på udfyldt skabelon til Fredningsnævnet, Aktdokument, Kontrakt 

 
14 - Eventuelt Aftale om besøg af revisor Martin Chr. Svejgaard og med invitation til deltagelse af provstiets regnskabsførere.
Torsdag, den 14. november 2024 kl. 10.00-11.00 (efter PU-møde)

2024 - 1437 - Skjern Provsti – Møder 22-02-2024, 15:00

Referatet underskrives på mødet den 14. marts, da der ikke var print adgang i Hoven.

 
Skjern Provsti, Fredensgade 9, 6900 Skjern. Tlf. 51 96 08 30, Email: skjern.provsti(at)km.dk
CVR nr.: 21253642 - EAN nr.: 5798000856653