Direkte til indholdet
Gå til forsiden

18. januar 2024

 

Referat Skjern Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde 18. januar 2024 - d. 18-01-2024 kl. 08:00 til 10:00

Deltagere: Kristen Højbo Jansen, Erik Nielsen, Poul Ivan Madsen, Olav Noer, Anna Marie Clemmensen,
Bjarne Svendsen, Simon Møller Olesen, Gravers Larsen Kjærgaard

 

Mødepunkt

Referat

1 - Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt
2 - PU-drøftelse af opgaver og ansvar

Provstiudvalgets opgaver: (udklip fra hjemmeside)
- fastsættelse af rammebevilling for kirkekassernes driftsudgifter og bevilling til anlægsarbejder.
- fastsætte det samlede ligningsbeløb i
provstiet/kommunen
- godkendelse af menighedsrådenes årsregnskaber
- udøvelse af forvaltningstilsyn/ legalitetskontrol i forhold til menighedsrådenes forvaltning
af de bevilgede midler og administration.
- godkendelse af kirkegårdsvedtægter
- fastsættelse af fælles kirkegårdstakster
- godkendelse af sager vedr. præsteembedernes ejendomme
(salg, nedrivning, ombygning, bortforpagtning).

Overordnet følger provstiudvalget nøje de
økonomiske behov i ligningsområder
bl.a. gennem investeringsoversigter på
anlægsområdet.
Generel drøftelse - formulering fastholdes.

Provstiudvalget vil gerne besøge alle kirker og menighedsråd i provstiet i løbet af valgperioden - 4 år.
Provstiudvalgsmøder ønskes forsøgt flyttet ud til de forskellige pastorater, hvor det er muligt.
Fortsat fokus på besøg ved aktuelle projekter.
3 - Målsætning til budget/regnskab

Provstiudvalgets målsætning: (jf. PUK-budget 2024)
- At sætte økonomiske rammer for og støtte menighedsrådene i Skjern Provsti i at udfolde og fremme det lokale kirkelige liv og aktiviteter.
- At støtte menighedsrådene i deres administrative opgaver gennem et provstikontor, som er et serviceog
konsulentkontor.
- At fremme det gode samarbejde mellem
menighedsrådene og provstiet gennem besøg og dialog.
- At fremme fællesskabsfølelsen i provstiet gennem deling af erfaringer og gode ideer. Vi spiller på samme hold.
- At have fokus på en ansvarlig økonomisk politik, så provstiets økonomi fremtidssikres.
- At styrke samarbejdskulturen mellem provstiets præster gennem konventer og ture.
- At have fokus på bæredygtig drift af folkekirken i Skjern Provsti.
- At tilbyde provstiets skoler materialer fra RAMS.

Særlige indsatsområder: (jf. PUK-budget 2024)
- Skjern Provsti har et mål om, at alle provstiets bygninger i 2030 opvarmes af energikilder, som ikke anvender fossile brændstoffer som primær kilde.
- Provstiets kirkegårde arbejder med grøn omstilling, så fremtidige maskiner så vidt det er muligt indkøbes eldrevet, affald sorteres efter kommunens forskrifter og der arbejdes med forbedring af biodiversiteten.
Generel drøftelse - følgende overvejes tilføjet i 2025:

Kirke til kirke projekt

Evt. støtte til arbejdet med Tværkulturel Kirke / evt. kontakt til distriktsforeningen.
4 - Reserven: Nr. Vium/Herborg MR

Ansøgning om kr. 50.200 af reserven, samt
omlægning af anlægsmidler ifm. etablering af
depotplads og belægning ved Nr. Vium Kirke i 2023.

Sager:
Ansøgning - Reserven - Nørre Vium-Herborg MR - Restfinansiering af depotbokse og belægning ved Nr. Vium Kirke. Konvertering af anlægsmidler og ansøgning om midler fra reserven (2024 - 1344)

Bilag:
Ansøgning fra Nr Vium - Herborg MR, jan. 2024
Menighedsrådet har valgt at ændre modtaget tilbud til timelønsarbejde og påtager sig dermed selv risikoen for ekstra udgifter.

Projektet er desuden udvidet ud over det oprindelig tilbud. Provstiudvalget er ikke ansøgt om ændringer i projektet og finansiering heraf.

Provstiudvalget bevilger omlægning af  anlægsaktiver som ønsket i forbindelse med etablering af depotplads og belægning ved Nr. Vium Kirke i 2023.
Provstiudvalget afviser at bevilge restfinansiering kr. 50.200 af reserven, dette må ske med egne midler.

Klagevejledning medsendes.

5 - Reserven: El-ladestandere udbudsmateriale fra Rambøll

Regning kr. 24.104,34 modtaget fra Ribe Stift på
Skjern Provsti's andel af udbudsmateriale fra
Rambøll - Beløbet er betalt fra reserven.

Sager:
El-ladestandere - Skjern Provsti - Kirkernes P-areal inden 2025 (2023 - 2261)

Bilag:
9260611_ 65953, 65953 _RamboellOpgoerelse

Provstiudvalget bevilger og godkender betalingen jf. beslutning på budgetsamråd den 30. august 2023 punkt 8 om betaling af etablering af el-ladestandere af reserven.

6 - Væggerskilde MR: Ansøgning brug af
anlægsmidler 10.000 til køb af dåbsfad

Sager:
Ansøgning - Anlægsmidler - Væggerskilde MR - køb af dåbsfad (2024 - 1342)

Bilag:
Dåbsfad

Provstiudvalget bevilger omlægning af anlægsaktiver som ønsket til køb af dåbsfad.
7 - Hoven Kirke: Kapel og kirkesti

Nyt tag på kapel, etablering af handicapvenlig toilet, ny belægning af sti og flytning af lamper.
Budgetteret pris kr. 906.820 - forventes udført
tidligst i foråret 2025.

Sager:
Skjern Provsti - Byggesag - Hoven Kirke - Hoven
Sogns Menighedsråd - Øvrige bygninger, arealer og omgivelser - Nyt tag på kapel og etablering af
handicaptoilet (2024 - 1159)

Bilag:
2954_Hoven kirke, projektforslag inkl. budget_Lav
opl_2023-10-12, Opsummering
Provstiudvalget ønsker en dialog med
menighedsrådet om projektet. Vi anmoder om at
besøge Kirken/MR og afholde kommende PU-møde i Hoven, torsdag den 22. februar 2024 kl. 15.00-17.00.

8 - Tilbud fra DroneTjek.dk

Sager:
Invitationer - Skjern Provsti - 2024 - diverse
arrangementer og tilbud (2024 - 466)

Bilag:
Aktdokument, Kirkeministeriet - DroneTjek (1)

Tilbuddet drøftet, men ønskes pt. ikke anvendt
generelt, men kan lejlighedsvis anvendes.
9 - Til orientering

Vorgod Kirke - godkendelse - Reparation af fuger
udvendig på kvaderstensmur

Dejbjerg Kirke - godkendelse - Opsætning af
flagstang

Sager:
Skjern Provsti - Byggesag - Vorgod Kirke - Vorgod
Sogns Menighedsråd - Kirkebygning - reparation af fuger på kvaderstensmurværk (2023 - 31388)
Skjern Provsti - Byggesag - Dejbjerg Kirke - Dejbjerg Sogns Menighedsråd - Kirkegårde - nyetablering af flagstang på kirkegård (2023 - 36453)

Bilag:
Afgørelse vedr. reparation af fuger udvendig på
kvaderstensmur-værk på Vorgod Kirke, Afgørelse
vedr. opsætning af flagstang i gravsted på Dejbjerg Kirkegård
 
10 - Eventuelt Valg 2024 - datoer for orienteringsaften og valgaften er lovbestemte.
Fælles annonce udarbejdes.

2023 - 34701 - Skjern Provsti – Møder 18-01-2024, 08:00

 
Skjern Provsti, Fredensgade 9, 6900 Skjern. Tlf. 51 96 08 30, Email: skjern.provsti(at)km.dk
CVR nr.: 21253642 - EAN nr.: 5798000856653