Direkte til indholdet
Gå til forsiden

11. april 2024

 

Referat
Skjern Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde 11. april 2024 - d. 11-04-2024 kl. 08:00 til 10:00

Deltagere: Kristen Højbo Jansen, Erik Nielsen, Poul Ivan Madsen, Olav Noer, Anna Marie Clemmensen, Bjarne Svendsen, Simon Møller Olesen, Gravers Larsen Kjærgaard

Mødepunkt

Referat

1 - Godkendelse af dagsorden Punkt 16. Eventuelt er tilføjet.
Dagsorden godkendes herefter.

2 - Ændring af datoer for PU-møder i efteråret 2024

Besøg af Mellemkirkeligt Stiftsudvalg v/Heinrich
Wichmann Pedersen - efter PU-møde - 16. maj kl.
9.30-10.30. - Se bilag.

Konfirmandundervisning i Skjern flyttes tilbage til
torsdag i skoleåret 2024/25:

PU-møde 12. september ændres til 11. september
PU-møde 10. oktober ændres til 9. oktober
PU-møde 14. november ændres til 13. november -
efterfølgende besøg af revisor
PU-møde 12. december ændres til 18. december kl.
10.00-12.00 incl. frokost.
FORSLAG til 2025 om evt. steder/besøg hos MR for
afholdelse af PU-møder.

Sager:
Møde - Det Mellemkirkelige stiftsudvalg - Skjern
Provsti - udvikling af arbejdet for det mellemkirkelige
arbejde og migrantarbejdet (2024 - 10561)

Bilag:
Aktdokument

 

PU bekræfter ændringer af datoer som foreslået.


PU-møder forsøges lagt ud til besøg hos MR løbende.

3 - PUK kvartalsrapport 1. kvartal 2024

Pt. udfordringer med at vise udbetalinger fra
reserven, som bogføres med formål 1900, og
dermed fratrækkes indtægter i reservebevillingen.
Reservens aktuelle saldo ses under likvide midler -
saldo på ikke-forbrugte 5% midler (PU).

Sager:
Økonomi - Skjern Provsti - PUK Kvartalsrapporter
2024 (2024 - 10911)

Bilag:
PUK Skjern Provsti kvartalsrapport 1 kvartal 2024


Provstiudvalget godkender kvartalsrapporten.
4 - Foreløbige driftsrammer - budget 2025

Sager:
Økonomi - Skjern Provsti - Budget 2025 (2024 - 6246)

Bilag:
20240402 Budget 2025 version 1
Driftsrammen for de foreløbige budgetter er fastlagt som foreslået.

Ådum MR får bevilget kr. 2.700.000 + brug af frie midler kr. 145.000 i anlægsmidler til opførelse af
maskinhus og opbevaringsbokse på kirkegården.
5 - Borris MR: Midlertidig flytning af bænke under
pulpitur i kirken


Finansieres af driftsmidler kr. 10.000

Sager:
Fra Sønder Borris MR: Ansøgning om midlertidig
flytning af kirkebænke (2024 - 9570)
Skjern Provsti - Byggesag - Sønder Borris kirke -
Sønder Borris Sogns Menighedsråd - Kirkebygning -
Fjernelse af bænke under pulpitur som forsøg (2024
- 9954)

Bilag:
Aktdokument, 2024Ansøgning om midlertidig
flytning af bænke i Borris kirke, Aktdokument, 1, 2, 3,
4a, 4b, 5a, 5b, 6, 7a, 7b, 12.3.24 Beslutningsprotokol,
2024Ansøgning om midlertidig flytning af bænke i
Borris kirke, IMG_20240315_080107, Opsummering

SMO deltager ikke i punktet.


Provstiudvalget anbefaler projektet og videresender til Stiftet.
Finansiering sker med egne driftsmidler. 
Ansøgt som midlertidigt ændring på 1 år, hvorfor ny ansøgning skal indsendes ved evt. forlængelse.

6 - Borris og Faster MR: Samarbejdsaftale om fælles
kirke- og kulturmedarbejder


Sager:
Samarbejdsaftale - Faster og Sønder Borris MR -
fælles kirke- og kulturmedarbejder (2024 - 9581)

Bilag:
Samarbejdsaftale

SMO deltager ikke i punket.


Provstiudvalget godkender samarbejdsaftalen og videresender til offentliggørelse på Stiftets hjemmeside.

7 - Vorgod MR: foreløbig tilsagn af bevilling på orgel

Til brug for ansøgning af fondsmidler.
Projektet må først igangsættes, når der er godkendt
endelig og fuld finansiering.

Sager:
Skjern Provsti - Byggesag - Vorgod Kirke, Vorgod
Sogn - Vorgod Sogns Menighedsråd - Kirkebygning -
orgelprojekt og tilretning indvendig renovering (2023
- 34218)

Bilag:
Aktdokument, Til Vorgod MR Bevilling af
orgelprojekt dog uden tidsangivelse

Provstiudvalget bekræfter 50% bevilling af nyt orgelprojekt til 3,2 mio. kr., dog uden tidsangivelse.
8 - Borris MR: Finasiering af omlægning af
kirkegård, nordlig del


Brug af frie midler kr. 80.000 og omlægning af
nuværende anlægsmidler kr. 15.207.

Frie midler udgør ultimo 2023: 242.580 kr.

Sager:
Ansøgning - frie midler/anlæg - Borris MR - Frie
midler kr. 80.000 + anlæg kr. 15.207 til omlægning af
kirkegården, Nordlig del (2024 - 10228)

Bilag:
Aktdokument, Bilag fra selvbetjening
SMO deltager ikke i punket.

Provstiudvalget godkender brug af frie midler og omlægning af anlægsmidler som ansøgt.
9 - Skjern MR: brug af frie midler og omlægning af
anlægsmidler


Sager:
Ansøgning - frie midler/anlægsmidler - Skjern MR -
afslutning af årsregnskabet 2023 (2024 - 10728)

Bilag:
Aktdokument, Ansøgning om tilladelse til
anvendelse af frie midler
AMC og PIM deltager ikke punktet.

Provstiudvalget bevilger brug af frie midler kr. 303.000, som ansøgt, fordelt således: 
kr. 60.000 kalkning af kirke
kr. 30.000 køb af gulvvaskemaskine til kirken
kr. 100.000 renovering/fejlfinding af lyd og billedteknik i kirken
kr. 70.000 udsatte vedligeholdsudgifter
kr. 43.000 ny varmestyring i kirkehuset.

Frie midler rest kr. 108.851 kr. må anvendes til dækning af afholdte anlægsudgifter til orgelprojekt
kr. 79.125. 

Anlægsmidler kr. 41.388 omlægges fra maskinkøb til omlægning af kirkegården.

10 - Hanning Kirke: Maling af kapel istedet for kalk

Finansiering af projektet kr. 500.000 er bevilget som
anlægsmidler i budget 2024.
Merpris kr. 22.500 kan dækkes med frie midler.

Sager:
Skjern Provsti - Byggesag - Hanning - Rækker Mølle
Menighedsråd - Øvrige bygninger, arealer og
omgivelser - Maling af kapel/toiletbygning (2024 -
10639)

Bilag:
Aktdokument, DATABLAD_KALK REN
facademaling_final_v4_uden_maerker_220318,
Hanning kirke_REVIDERING vedr maling fremfor
kalkning - ØKONOMI, HANNNING KIRKE -
GRAVERBYGNING - Eftersendelse vedr. maling
fremfor kalkning, Opsummering


Provstiudvalget godkender brug af frie midler kr. 22.500 og videresender sagen med anbefaling til Stiftet.
11 - Nr. Vium-Herborg MR: Kirkegårdsvedtægter Nr.
Vium Kirke


Generel fornyelse af vedtægter for Nr. Vium Kirke

Sager:
Kirkegårdsvedtægt - Nørre Vium/Herborg MR - Nørre
Vium Kirkegård 2024 (2024 - 10840)

Bilag:
Aktdokument, Vedtægt Nr. Vium kirkegård,
Kirkegårdsvedtægt - underskreven, gravstedsplan Nr
Vium

Provstiudvalget godkender vedtægter for Nr. Vium Kirke.

12 - Faster MR: Anvendelse af overskud regnskab
2023


Lån nr. 8778-1 opr. kr. 2.000.000 - restgæld pr. 
31.12.2023 kr. 775.010
nedbringes ekstraordinært i 2024 med kr. 125.000 af
overskud 2023, samt bevilget afdrag 2 x kr. 125.000 til nyt lån i
budget 2024. Nyt lån forventes fuldt udbetalt efter 1.7.2024.
Restgæld pr. 31.12.2024 kr. 266.678 med restløbetid
2 år.
Projekt kr. 66.575 til flisebelægning fra tårn til
våbenhus skal godkendes i Stiftet forud for udførelse
og flere tilbud indhentes.
Projekt kr. 43.475 til istandsættelse med sten og
planter af "Mindelunden"

Sager:
Ansøgning - brug af overskud regnskab 2023 - Faster
MR - ekstra ordinær afdrag lån 125.000 +
flisebelægning 66.575 + istandsætteles af
mindelunden 43.475 (2024 - 10952)

Bilag:
Aktdokument, ansøgning, provstiudvalg, 2024, fliser
v våbenhus, mindelund
SMO deltager ikke i punktet.

Provstiudvalget godkender anvendelse af overskud 2023 som ansøgt, samt ekstraordinær afdrag kr. 375.000 på lån nr. 8778-1.
13 - Brejning MR: Varmeanlæg

Brejning MR ønsker PU's holdning til videre
forløb med ændring af varmeforsyning fra Naturgas.

Sager:
Henvendelse - Brejning MR - forespørgsel/ansøgning
ifm varmeforsyning til Brejning Kirke, Kirkehus og
Graverkontoret (2024 - 10996)

Bilag:
Aktdokument, Forespørgsel vedr. varme - 8755,
Brejning kirke og sognegård varmeforsyning,
brejning kirke, CDT_pumpekasette installation,
Dantherm salgs- og leveringsbetingelser DK 1. marts
2022, Dantherm-CDT-30-40-60-90-MKIII-servicemanual-
053322-DA, fugtkontrol,
IMG_20220607_163421, IMG_20220607_163431,
IMG_20220607_163807, IMG_20220607_163849,
IMG_20220607_164111, IMG_20220607_164153,
IMG_20220607_164208, IMG_20220607_164213,
IMG_20220607_164411, IMG_20220607_164818,
IMG_20220607_164823

Provstiudvalget ønsker at besøge og besigtige projektet. Vi foreslår besøg ifm. PU-møde den 27. juni 2024.

14 - Invitation fra Lønborg MR - projekt

Klimaregulering i Lønborg Kirke
Invitation til møde 17. juni kl. 14.00 i Lønborg Kirke
Fælles tilmelding? Afbud PIM pga. ferie.

Sager:
Møde - Lønborg Kirke - Invitation til orienterin om
Pilotprojekt Klimaregulering i Lønborg Kirke - 17. juni
2024 kl. 14.00 (2024 - 10305)

Bilag:
Aktdokument, Afgørelse vedr. revideret projekt om
etablering af klimaregulering i Lønborg Kirke


PU deltager med Olav, Kristen, Bjarne, Simon, Erik, Anna Marie, Jette 
afbud Gravers, Poul Ivan
15 - Til orientering

Dejbjerg Kirke - godkendelse af istandsættelse af
knæfald
Lønborg Kirke - godkendelse af omlægning af
parkeringsplads

Sager:
Byggesag - Lønborg MR - Aftale med kommunen om
overdragelse af P-plads ved Lønborg Kirke (2024 -
6432)
Skjern Provsti - Byggesag - Dejbjerg Kirke - Dejbjerg
Sogns Menighedsråd - Kirkebygning - renovering af
knæfald (2024 - 4690)

Bilag:
Aktdokument, Afgørelse, omlægning af
parkeringsplads ved Lønborg Kirke, Aktdokument,
Afgørelse vedr. istandsættelse af knæfald, 240207
Dejbjerg Kirke, knæfald, Nationalmuseets udtalelse
vedr. knæfald

Konsulentrunde-besøg i Stauning,
container/materialepladser:
Der arbejdes videre med tilretning af første løsningsmodel.

Tarm Præstebolig fint besøgt til åbenhus arrangement.
16. Eventuelt  

                       2024 - 9121 - Skjern Provsti – Møder 11-04-2024, 08:00
 

 

 
Skjern Provsti, Fredensgade 9, 6900 Skjern. Tlf. 51 96 08 30, Email: skjern.provsti(at)km.dk
CVR nr.: 21253642 - EAN nr.: 5798000856653