Direkte til indholdet
Gå til forsiden

7. december 2023

 

Referat Skjern Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde 7. december 2023 - d. 7.12-2023 kl. 08:00 til 10:00

Deltagere: Anna Marie Clemmensen, Kristen Højbo Jansen, Erik Nielsen, Gravers Larsen Kjærgaard, Poul Ivan Madsen, Bjarne Svendsen, Simon Møller Olesen, Olav Noer
Afbud: ingen

 

Mødepunkt

Referat

1 - Godkendelse af dagsorden Punkt 11 tilføjes - Lukket punkt - Løn til provstisekretær
Dagsorden godkendes derefter.

2 - Godkendelse af kvartalsrapporter pr. 30.09.2023 for MR

Sager:
Økonomi - Kvartalsrapporter 2023 - Skjern Provsti -
alle MR (2023 - 15356)

Bilag:
2023 Skjern Provsti alle MR 3. kvartal

Provstiudvalget godkender alle menighedsråds kvartalsrapporter for 3. kvartal 2023.

3 - Godkendelse af Endelige budgetter 2024 for MR

Sager:
Økonomi - Budget 2024 - Godkendelse af endelige
budgetter for alle MR (2023 - 34122)

Bilag:
2024 Godkendelse af endelige budgetter MR

Provstiudvalget godkender alle menighedsråds budgetter for 2024.
4 - Godkendelse af revisionsprotokollat 2022 for Brejning

Særlige bemærkninger fra revisionen:
Ingen bemærkninger.
Behandlet af Brejning MR den 16. november 2023:
Gennemgået, godkendt og taget til efterretning.
Provstiudvalget godkender revisionsprotokollat og menighedsrådets behandling af denne.
5 - Troldhede og Nr.Vium Herborg MR:

Samarbejdsaftaler gravere og KK-medarbejder
2 stk. samarbejdsaftaler til godkendelse

Sager:
Samarbejdsaftale - Nørre Vium - Herborg - Troldhede
MR - fælles kirke- og kulturmedarbejder -
pastoratets 3 gravere (2023 - 32540)

Bilag:
2023 Underskrevet samarbejdsaftale gravere, 2023
Underskrevet samarbejdsaftale kk-medarbejder
Provstiudvalget godkender de to samarbejdsaftaler, som offentliggøres på Stiftets hjemmeside.
Dato for ikrafttrædelse mangler.
6 - Tarm MR: 5% midler til dækning af manglende
boligbidrag i 2023


Ansøgning om manglende bolig bidrag kr. 34.270.

Sager:
Ansøgning - 5% midler - Tarm MR - manglende
boligbidrag i 2023 (2023 - 33883)

Bilag:
Ansøgning til Provstiudvalget
Erik Nielsen deltager ikke.

Provstiudvalget bevilger 5%-midler til dækning af det manglende boligbidrag på kr. 34.270 i budget 2022.
7 - Vorgod MR: Nyt orgel projekt med rettelser til
indvendig renovering


Samlet skønnet budget for orgelprojekt 3.264.750
kr., hvor ca. 1 mio. kr. forfalder, når kontrakten
underskrives.
Fondsmidler ansøges efter projektets godkendelse.
Nyt skønnet budget for indvendig renovering 5.035.016 kr.

Sager:
Skjern Provsti - Byggesag - Vorgod Kirke, Vorgod
Sogn - Vorgod Sogns Menighedsråd - Kirkebygning -
orgelprojekt og tilretning indvendig renovering (2023
- 34218)

Bilag:
Opsummering af indberetning, Vorgod Kirke Nyt
Orgel projekt udarb af Linjen, Vorgod Kirke - orgel -
skønnet budget nov 2023, Rådgivningsaftale for nyt
orgel LINJEN, Rådgivningsaftale for indvendig
istandsættelse af kirken LINJEN, Referat fra MR
møde 22. november 2023, Vorgod kirke - indvendig 
istandsættelse skønnet budget nov 2023, Sagen
behandles på PU møde 7. december 2023

Provstiudvalget anbefaler projektet til viderebehandling i Stiftet.


Endelig finansiering af delbetaling på 1 mio. ifm. nedtagning af nuværende orgel
afventer licitationsresultatet primo 2024 for hele renoveringsprojektet, hvor endelig låneramme fastsættes.

Menighedsrådet skal søge fondsmidler til delvis finansiering af orgelprojektet.
Endelig restfinansiering er endnu ikke bevilget.

8 - Hemmet-Sdr. Vium MR: afslutning af anlægsprojekter

Bevilling af omplacering af anlægsmidler i forskellige
anlægsprojekter, samlet overskud 4.888 kr. overflyttes til etablering af
møde- og kontorlokale.


Biregnskaber for de to projekter med underskud
følger inden PU-mødet.


Sager:
Ansøgning - anlægsmidler - Hemmet-Sønder Vium MR
- afslutning/biregnskaber på anlægsmidler (2023- 34843)

Bilag:
2023.11.30. Afslutning af anlægsprojekter, 2023.
Hemmet-Sdr. Vium. Anlægsprojekter

Provstiudvalget godkender biregnskaberne og omplacering af anlægsmidlerne som ansøgt.

9 - Sdr. Bork og Nr. Bork: Erstatning fra RAH
anvendes til flisebelægning i præstegården


Dokumentation for erstatninger forventes modtaget
forud for behandling af ansøgning.

Sager:
Ansøgning - Brug af erstatning - Sdr. og Nr. Bork MR
- erstatning fra RAH ønskes anvendt til flisebelægning i præstegården (2023 - 34851)

Bilag:
2023.11.30. Brug af erstatning. Kabel

Olav Noer deltager ikke.

Dokumentation modtaget. 
Provstiudvalget bevilger brug af modtaget erstatning til flisebelægning i præstegården.

10 - Til orientering
Ådum MR: Frigivelse af indestående kirke- og
præstekapitaler kr. 32.626,78 til køb af P-plads


Info fra ERFA-møde med graverne den 6. december

 
11. Eventuelt  

2023 - 32299 - Skjern Provsti – Møder 07-12-2023, 08:00

 
Skjern Provsti, Fredensgade 9, 6900 Skjern. Tlf. 51 96 08 30, Email: skjern.provsti(at)km.dk
CVR nr.: 21253642 - EAN nr.: 5798000856653