Direkte til indholdet
Gå til forsiden

25. januar 2023

 

Referat Skjern Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde 25. januar 2023 - d. 25-01-2023 kl. 08:00 til 09:30

Deltagere: Kristen Højbo Jansen, Erik Nielsen, Gravers Larsen Kjærgaard, Poul Ivan Madsen, Anna Marie Clemmensen, Bjarne Svendsen, Simon Møller Olesen
Afbud: Olav Noer

 

Mødepunkt

Referat

1 - Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt

2 - Drøftelse af opgaver og ansvar i PU

Udklip fra provstiets hjemmeside:

Provstiudvalgets opgaver:
- fastsættelse af rammebevilling for kirkekassernes driftsudgifter og bevilling til anlægsarbejder.
- fastsætte det samlede ligningsbeløb i
provstiet/kommunen
- godkendelse af menighedsrådenes årsregnskaber
- udøvelse af forvaltningstilsyn/legalitetskontrol i
forhold til menighedsrådenes forvaltning af de bevilgede midler og administration.
- godkendelse af kirkegårdsvedtægter
- fastsættelse af fælles kirkegårdstakster
- godkendelse af sager vedr. præsteembedernes
ejendomme
(salg, nedrivning, ombygning, bortforpagtning).

Overordnet følger provstiudvalget nøje de
økonomiske behov
i ligningsområder bl.a. gennem
investeringsoversigter på anlægsområdet.

Opgaverne gennemgået og drøftet.

- PU har tilsynspligt af, at MR udarbejder
ansættelseskontrakter og regulativer for
medarbejdere.
3 - Målsætning for PUK til regnskab 2022 og budget 2024

Hvilke ord vil du sætte på PU's vigtigste opgaver i 2023 - samarbejde, opgaver og økonomi?
PU kom med input til indhold til målsætning.
PIM og JAX arbejder videre med formulering.
4 - Drøftelse af PU-kontaktperson til de forskellige MR PU ønsker et godt samarbejde med MR, give ensartet behandling, hvorfor sagerne behandles på fælles PU-møde via kontakt med provst og 
provstikontor.

5 - Tarm MR: Slutregnskab for renovering af Tarm Kirke 

Godkendelse af endeligt byggeregnskab for
renovering af Tarm Kirke.

Merforbruget kr. 200.973,85 inkl. moms er
finansieret af frie midler fra Tarm Kirke (regnskab
2022)

Sager:
Slutregnskab - Tarm MR - renovering af Tarm Kirke (2022 - 36655)

Bilag:
Aktdokument, 2022.11.22. Provsti. Kirkerenovering, 2172_Tarm_byggeregnskab, Biregnskab. Renovering af kirken

Erik Nielsen deltager ikke i punktet.

PU godkender det endelige byggeregnskab og bevilger brug af frie midler kr. 200.973,85 til restfinansiering.

6 - El-ladestandere - fælles projekt i Stiftet


Forhåndstilsagn om deltagelse i evt. fælles projekt
med andre stifter om opsætning af el-ladestandere ved provstiets kirker.

Sager:
El-ladestandere - Skjern Provsti - Kirkernes P-areal inden 2025 (2023 - 2261)

Bilag:
Aktdokument, Picture (Device Independent Bitmap)

Vi afventer fra Ribe Stift fælles udspil om kortlægning og opstilling af el-ladestandere.


Vi ønsker at indgå i samarbejdet med Ribe Stift om opgaven.

7 - Stauning MR 5 års forlængelse af
forpagtningsaftale.


Forlængelse af bestående aftale for 2023-2027.

Sager:
Forpagtningsaftale - Stauning MR - 5 årig forlængelse (2022 - 38376)

Bilag:
Forlængelse 2022
PU godkender forlængelse af aftalen
8 - Tarm præstegård

Godkendelse af tegninger til opførsel af ny
præstegård.

Ønske fra tillidsmanden og Den danske
Præsteforening om et tjenesteligt kontor i
præsteboligen.

Sager:
Præstebolig - Tarm - Genopførelse af brændt bolig, forsikringssag (2022 - 19525)
Præstebolig - Tarm - Genopførelse af brændt bolig, forsikringssag (2022 - 19525)
Præstebolig - Tarm - Genopførelse af brændt bolig, forsikringssag (2022 - 19525)

Bilag:
2771_Tarm præstebolig_rådgivningsaftale_2022-11-24, 2771_Tarm præstebolig_Skitseforslag,
Aktdokument, Aktdokument, Præstebolig Tarm Brev til provstiudvalget
Tarm MR oplyser, at de har besluttet, at sognepræsten i Tarm har tjenestelig kontor i Kirkehuset.

Derfor ønskes etableret studiekontor i den nye præstebolig, som er forberedt til at kunne etableres til tjenestekontor, hvis behovet opstår.

Erik Nielsen deltager ikke i punktet.

Rådgivningsaftale er gennemgået af Stiftet og efterfølgende tilrettet iflg. Tarm MR.
PU har modtaget rådgivningsaftale pr. 11.11.2022 og 24.11.2022 og godkender rådgivningsaftalen under
forudsætning af,
at Stiftets kommentarer indarbejdes. Vi imødeser
fremsendelse af tilrettet aftale.

Vi godkender projektet med det forbehold, at toilet ved kontoret etableres som handicap-toilet.Studiekontoret kan dermed aftales til at være tjenestekontor.
9 - Nørre Omme: Ansøgning 5% midler Kloak
præsteboligen


Ansøgning om kr. 35.681,25 af 5%-midler til
reparation af kloak ved præstebolig.

Sager:
5% midler - Nørre Omme - Ansøgning kr. 35.681,25 hul i kloakrør Præstebolig (2022 - 38678) 
5% midler - Nørre Omme - Ansøgning kr. 35.681,25 hul i kloakrør Præstebolig (2022 - 38678)

Bilag:
Nr. Omme Forsikringsenheden, Nr. Omme
Kloakudbedring Søren Knudsen, Nr. Omme
ansøgning 5^1 December 2022, 1614_001
Gravers Larsen Kjærgaard deltager ikke i punktet.
PU bevilger af 5%-midler kr. 35.681,25.

Beløbet udbetales ved angivelse af ønsket kontonummer til modtagelse af beløbet.
10 - Godkendelse af arealoverdragelsesaftale
Sdr.Bork Vind KS


Til godkendelse / efterretning  Arealoverdragelseskontrakt vedrørende Ny Vindpark Sdr. Bork - version lll, hvoraf det fremgår, at Sdr. og Nr. Bork MR får erstatning kr. 476.915.
Aftalen har ikke tidligere været behandlet på PU møde.

Til orientering:
Behandlet ansøgning om overførsel af erstatning kr. 476.915 fra drift til anlægsmidler på
provstiudvalgsmødet 7. december 2022.

Rette adkomsthaver undersøgt i Stiftet/Tingbogen:
Sdr. og Nr. Bork Præsteembede.

Stiftet bekræfter. at PU kan give tilladelse til at
erstatningssummen kan anvendes til opførelse af
maskinhus uden deling til de øvrige i pastoratet. Dog skal byggeri være nært forestående.
Erstatningssummen må ikke hengemmes på
ubestemt tid.

Sager:
Ansøgning - Sønder og Nørre Bork - brug af
erstatninger fra vindmøller til anlægsmidler (2022 -
35956)
Ansøgning - Sønder og Nørre Bork - brug af
erstatninger fra vindmøller til anlægsmidler (2022 -
35956)

Bilag:
Aktdokument, 20221207 Sønder og Nørre Bork MR
Erstatning overføres til anlægsmidler,
Arealoverdragelsesaftale Sdr Bork Vind KS - Version 3, Scan_20221231

PU godkender arealoverdragelseskontrakten og godkender overførsel af midlerne til projektet med
opførelse af Maskinhus mv. ved Sdr. Bork Kirke.

 

11 - Fra Nørre Vium-Herborg: Ansøgning og
leasingkontrakt kopimaskine


Til godkendelse / efterretning


Sager:
Nørre Vium-Herborg MR - Leasingkontrakt til
efterretning i PU (2022 - 35498)

Bilag:
1098_001, godkendelse leasingaftale

PU godkender/tager til efterretning indgået leasingaftale.

Menighedsrådet bør overveje, om leasingaftaler er den bedste økonomiske beslutning.
PU gør opmærksom på, at evt. leasingaftaler skal godkendes i PU før indgåelse af en aftale.

12 - Tarm Sogn: Honorarer til
menighedsrådsmedlemmer 

Honorarer efter MR-valg i efteråret 2022.

Seneste ramme 2020: Tarm kr. 53.396,00

Sager:
Honorar - Tarm Sogn - Menighedsråd 2023 (2023 - 1388)

Bilag:
2023.01.09. Honorar til MR

Erik Nielsen deltager ikke i punktet.

PU godkender aftalen.

 

14 - Skjern Kirke - Endelig godkendelse af nyt blytag på koret

Bevilget af provsti og Stift: Tidl. sagsnr. 2021 - 18667. 

Arkitektfirmaet LINJEN A/S har d. 13/1-2023
modtaget endelige tilbud på projektet.

- Endelig projekt budget efter indhentning af tilbud: 763.227,50 kr.

Finansiering af projektet:
- Kirkeistandsættelsesordningen: 162.762 kr.
- Ligningsmidler 2023: 957.000 kr.

Sager:
Skjern Provsti - Byggesag - Skjern kirke - Skjern Sogns Menighedsråd - Kirkebygning - Blytag koret mv. (2023 - 1922)
Skjern Provsti - Byggesag - Skjern kirke - Skjern Sogns Menighedsråd - Kirkebygning - Blytag koret mv. (2023 - 1922)

Bilag: 
Aktdokument, 2021 05 27 Referat menighedsrådsmøde underskrevet, 2023-01-06_Skjern kirke _tidsplan_sag 2590, 2023-01-13_Skjern_budget efter indhentning af tilbud,
2590_Skjern kirke_kortag, projektbeskrivelse, Accept tilskud Kirkeistandsættelsesordningen, Afgørelse - Ribe Stift, Tilsagn - Skjern Provsti, Tilsagnsbrev - Skjern Kirke - Kirkeistandsættelsesordningen 2022,
Opsummering, Skjern provsti - ansøgning om endelig godkendelse vedr. blytag Skjern kirkes kor

Anna Marie Clemmensen deltager ikke i punktet.

Projektet må igangsættes.
15 - Sdr. Bork Kirke - opførelse af maskinhus mv.

Før ministeriet kan behandle en anmodning om
dispensation fra Exner-fredningen skal
provstiudvalgets godkendelse af menighedsrådets beslutning fremsendes med anbefaling.


Nye tegninger tilrettet med angivelse af byggeri med rødt tag og hvid vandskuret facade.

Anmodet Sdr. Bork MR om indsendelse af
prisoverslag.

Sager:
Maskinhus mv - Sønder og Nørre Bork - Opførelse af maskinhus, container og oplagsboks ved Sdr. Bork Kirke (2023 - 587)
Maskinhus mv - Sønder og Nørre Bork - Opførelse af maskinhus, container og oplagsboks ved Sdr. Bork
Kirke (2023 - 587)
Maskinhus mv - Sønder og Nørre Bork - Opførelse af maskinhus, container og oplagsboks ved Sdr. Bork Kirke (2023 - 587)
Maskinhus mv - Sønder og Nørre Bork - Opførelse af maskinhus, container og oplagsboks ved Sdr. Bork Kirke (2023 - 587)

Bilag:
Aktdokument, 220512 Sønder Bork Kirke, maskinhus, Høringssvar FN-MJV-11-2022, Sdr. Bork Kirke, Aktdokument, Maskinhus - Plan og opstalter, Maskinhus - Nuværende og fremtidige situationsplan, Aktdokument, 2022 Rammebevilling Sønder og Nørre Bork Skjern Provsti, Sdr Bork Kirke opførelse af maskinhus, materialeplads mv

PU godkender byggeriet med de valgte materialer jf.
tegning.


PU ønsker tilsendt samlet prisoverslag og godkender
byggeri af graverfaciliteter
til tidligere bevilling 1.000.000 kr, samt modtaget
erstatning kr. 476.000.

16 - Stauning MR: Biregnskaber for anlæg 2022

Til godkendelse

Sager:
Biregnskab 2022 anlæg - Stauning MR - godkendelse i PU (2023 - 2188)

Bilag:
Stauning MR Biregnskab 2022
PU godkender biregnskabet.
17 - Orientering fra Provstikontoret

Sædding Kirkegård - Godkendelse
Kirkegårdslåger

Stauning Kirke - Godkendelse
Tilbygning af maskinhus til nuværende
graverbygning

Stauning Kirke - Principgodkendelse
Etablering af containerplads og materiale bokse på kirkegård.

RAMS - forslag til stigning i kontingent 2024-2028
Godkendt på PU-mødet den 7. december 2022
 
18 - Eventuelt  

2022 - 35977 - Skjern Provsti – Møder 25-01-2023, 08:00

 
Skjern Provsti, Fredensgade 9, 6900 Skjern. Tlf. 51 96 08 30, Email: skjern.provsti(at)km.dk
CVR nr.: 21253642 - EAN nr.: 5798000856653