Direkte til indholdet
Gå til forsiden

24. maj 2023

 

Dagsorden Skjern Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde 24. maj 2023 - d. 24-05-2023 kl. 08:00 til 09:30

Deltagere: Kristen Højbo Jansen, Erik Nielsen, Gravers Larsen Kjærgaard, Poul Ivan Madsen, Anna Marie Clemmensen, Bjarne Svendsen, Simon Møller Olesen, Olav Noer

 

Mødepunkt

Referat

1 - Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendes.

2 - PUK kvartalsrapport - 1. kvartal 2023


Forbrug efter 1. kvartal 2023 21,81% 
Kvartalsrapport til godkendelse.

Sager:
Økonomi - Skjern Provsti - PUK Kvartalsrapporter
2023 (2023 - 12215)

Bilag:
20230411 PUK kvartalsrapport pr 31 03 2023

PUK 1. kvartal - Kvartalsrapporten godkendes.
3 - Skjern MR ændring af anlægsmidler

Ansøgning om at flytte overskydende anlægsmidler
fra udskiftning af truck kr. 30.012 til omlægning af
kirkegården.

Sager:
Ansøgning - anlæg til anlæg - Skjern MR - overskud
tkr. 30 på truck til omlægning af kirkegården (2023 -
11654)

Bilag:
Overskydende beløb overflyttes til Kirkegårdan

AMC og PIM deltager ikke i punktet.


PU bevilger flytning af anlægsmidler kr. 30.012 til
omlægning af kirkegården.

4 - Borris MR: Fældning af risikotræer og dækning af
5% midler, Borris Kirkegård


Tilladelse til fjernelse af 8 risikotræer på Borris
Kirkegård.
Ansøgning om 5%-midler hertil - forventet kr.
30.000

Sager:
Ansøgning - 5%-midler - Borris MR - Fældning af 8
risikotræer - dækkes af 5%-midler 30.000 kr. (2023 -
12864)

Bilag:
Til Skjern Provsti vedr risikotræer

SMO deltager ikke punktet.

Provstiudvalget godkender fældning af risiko-træer
som ansøgt,
Finansiering skal ske over drift.

5 - Synsrapporter fra MR

Synsprotokoller til behandling:

Brejning Kirke af 27. april 2023
Faster Kirke af 28. april 2023
Lønborg og Hoven Præsteboliger af 3. februar 2023
Skjern Kirke af 18. april
Skjern Præstegård af 18. april 2023

Sager:
Synsrapporter 2023 - Skjern Provsti - alle MR (2023 -
13829)
Synsrapporter 2023 - Skjern Provsti - alle MR (2023 -
13829)
Synsrapporter 2023 - Skjern Provsti - alle MR (2023 -
13829)
Synsrapporter 2023 - Skjern Provsti - alle MR (2023 -
13829)

Bilag:
Synsprotokol for Brejning Kirke og Kirkegård -
27.04.23, Kirkesyn 2023 m underskrift, 2023.02.03
PGU Referat, 2023 Synsforretning Skjern kirke, 2023
Syn af præstebolig
Synsudskrifterne godkendes.
6 - Hemmet kirke, kvaderstensmurværk og revne
indvendig i skibets sydøsthjørne


Fremsendt til orientering og med ønske om
stillingtagen til videre forløb.

Provstikontoret foreslår besøg af Stiftets konsulenter
ved efterårets konsulentrunde.

Sager:
Henvendelse - Hemmet-Sdr.Vium MR - Hemmet
Kirkes kvaderstensmurværk og revne indvendig i
skibets sydøstlige hjørne (2023 - 14379)

Bilag:
Aktdokument, 2904 Hemmet kirke 2023-03-09
Provstiudvalget anbefaler sagen til besøg til konsulentrunden i september 2023.

7 - Vorgod Kirke indvendig renovering

Bekymringsbrev fra Vorgod MR og anmodning om
evt. besøg af konsulent ifm. præstegårdssyn til
vejledning om nødvendig vedligehold
indtil evt. opstart af indvendig renovering. (Møde
aftalt til torsdag den 25. maj kl. 8.00-8.15)

Seneste skønnet budget fra 9.8.2022: Indvendig
istandsættelse 5,4 mio. kr. + Orgel 3,4 mio. kr.

Stillingtagen til evt. bevilling af finansiering og
igangsætning af projekterne i budget 2024.

Til orientering:
Tilsagn modtaget om kr. 400.000 fra Augustinus
Fonden til restaurering af historisk inventar.
Ansøgt Kirkeistandsættelsesordningen 2023 -
afventer svar.

Sager:
Henvendelse - Vorgod MR - Besøg af
bygningskonsulent til Vorgod Kirke indvendig
vedligehold (2023 - 13509)

Bilag:
2023 april Vorgod Kirkes indvendige vedligehold

Provstiudvalget giver tilladelse til igangsætning af indvendig renovering i 2024.
Menighedsrådet må nu gå i gang med projektering og forberede projektets igangsættelse i 2024.
Finansiering til kirkerenovering stilles til rådighed i forhold til det foreløbige budget på 5,4 mio. kr. med
fradrag af modtagne fondsmidler.
Låntagning i Stiftet med 20 års løbetid.

Der er endnu ikke taget endelig stilling til finansiering af orgelprojektet. Vi opfordrer
menighedsrådet til at få udarbejdet projektet og få ansøgt om fondsmidler.

8 - Fra Provstiets Ydre Missionsudvalg: Kirke til
kirke projekt


Drøftelse af mulighed for at indgå i samarbejde om
Kirke til Kirke projekt med Herning, Brande-Ikast
Provsti og finansiering af årlig udgift til samarbejdet i
størrelsen 50.000 kr. fra PUK-kassen.

Sager:
Henvendelse - Ydre Mission - Skjern Provsti - Kirke til
kirke projekt (2023 - 14717)

Bilag:
Aktdokument, Projektbeskrivelse, Vedtægter Kirke til
kirke Herning, Samarbejdsaftale, Bliv volontør

Provstiudvalget anbefaler projektet og anmoder YM-udvalget undersøge den årlige udgift ved deltagelse i
Kirke til Kirke projektet.
Provstiudvalget indstiller projektet til godkendelse på Budgetsamrådet.

9 - Forpagtningsaftaler Sdr. og Nr. Bork MR

5 stk. forpagtningsaftaler udarbejdet af Seges
Innovation for perioden 1.1.2024 - 31.12.2028 - beløb angivet
pr. år excl. moms:

6,87 ha (6,87 ha tilskudsberetttiget) udlejes til
Roelof Inberg, pr. ha. kr. 2.911, i alt 20.000 kr.
6,84 ha (6,77 ha tilskudsberetttiget) udlejes til Niels
Koldtoft Christensen, pr. ha. kr. 3.700, i alt 25.049 kr.
11,44 ha (3,30 ha tilskudsberetttiget) udlejes til Claus
Bertram Thomsen, pr. ha. kr. 400, i alt 1.320 kr.
6,82 ha (6,56 ha tilskudsberetttiget) udlejes til Niels
Jørgen Madsen, pr. ha. kr. 5.350, i alt 35.100 kr.
16,26 ha (14,13 ha tilskudsberetttiget) udlejes til
Terra Holstein Aps, pr. ha. 4.500/5.000, i alt 66.585 kr.

Årlig leje excl. moms kr. 148.054.

Sager:
Forpagtningskontrakter - Sønder og Nørre Bork - 5
stk kontrakter 2024-2028 (2023 - 14895)

Bilag:
2023_A_og_C_Forpagtningskontrakt_Terra_Holstein
_ApS,
2023_B_Forpagtningskontrakt_Niels_Jørgen_Madse
n, 2023_D_Forpagtningskontrakt_Claus_Thomsen,
2023_E_Forpagtningskontrakt_Niels_Koldtoft_Christ
ensen,
2023_F_Forpagtningskontrakt_Roelof_Inberg,
2023_Brev_Bork

Olav Noer deltager ikke punktet.

Aftaler indgået efter udbudsrunde og leje forudbetales.
De fem forpagtningsaftaler godkendes.

10 - Jagtlejekontrakt Sdr. og Nr. Bork MR

Jagtlejekontrakt udarbejdet af Seges Innovation
for perioden 1. oktober 2023 - 30. september 2028
til Søren Kruse Mathiasen - årlig leje 25.500 kr.
momsfri.

Sager:
Jagtlejekontrakt - Sønder og Nørre Bork MR - aftale
for 1.10.2023-30.9.2028 (2023 - 14900)

Bilag:
2023_Jagtlejekontrakt_Bork_Søren_Kruse_Mathiase
n, 2023_Brev_Bork_jagtleje

Olav Noer deltager ikke i punktet.

Aftale indgået efter udbudsrunde og lejen forudbetales. Jagtlejekontrakten godkendes.
11 - Hemmet-Sdr.Vium: Ansøgning om skovrejsning

Etablering af fredsskov med henblik på skovdrift. -14
ha jord. 
Tilsagn om tilskud fra Skovrejsningsfonden 800.000
kr. excl. moms
Forpagtningsaftale kan ændres med Skoven Agro fra
efteråret 2023.
Årlig indtægt ændres fra 54.600 kr. til 39.900 kr. excl.
moms svarende til EU-tilskud.

Sager:
Ansøgning - Hemmet-Sønder Vium - skovrejsning
med tilskud fra Klimaskovfonden (2023 - 15358)

Bilag:
Skovrejsning, 1 Skovkort, 3. Klimaskovfonden krav og
skovkriterier for ansøgningsrunde 2, 2022, 4.
Servitutter, 7. Opsummering, Tilsagn om tilskud fra
Klimaskovfonden
Provstiudvalget videresender projektet til Stiftet til vurdering af de økonomiske og CO2-kvotemæssige konsekvenser for fremtidige menighedsråd.

Projektet behandles derefter på et kommende PUmøde.

12 - Ny vejledning til gaveregulativ og
personalegoder mv. fra Ribe stift Stiftets vejledning
om personalegoder og gaver


Ændrer dette i vores udmeldinger til MR?

Sager:
Gaveregulativ og personalegoder 2023 - Ribe Stift -
Vejledning til alle provstier (2023 - 15360)

Bilag:
Aktdokument, Gaveregulativ

Provstiudvalget fastholder tidligere udmelding til menighedsrådene.
Menighedsråd orienteres til budgetsamrådet.

13 - Faster MR: likviditetslån 400.000 i juni/juli
måned 2023


Sager:
ansøgning - likviditetslån - Faster MR - 400.000 i
juni/juli måned 2023 (2023 - 15408)

Bilag:
Scan_20230515 (2)

SMO deltager ikke i punktet.

Provstiudvalget anbefaler hjemtagelse af lånet fra Ribe Stift og få en aconto udbetaling.
 

14 - Faster MR - anlægsmidler bord-bænkesæt på
kirkegården


Kr. 15.070 anlægsmidler ønskes flyttet fra hæk til
køb bord-bænk sæt til kirkegården.

Sager:
Ansøgning - Anlæg til anlæg - Faster MR -
anlægsmidler ændres til bord-bænkesæt på
kirkegården (2023 - 15410)

Bilag:
Ansøgning bord-bænk sæt mv til kirkegård

SMO deltager ikke i punktet.

Provstiudvalget bevilger flytning af anlægsmidler som ansøgt.

15 - Evaluering af foreløbigt budgetsamråd

Udmelding af driftsrammer i EG Brandsoft udsat til
23. maj 2023.
Systemet forventes åbnet for MR den 25. maj.
Positive tilkendegivelser med gode indlæg og emner.
16 - Til orientering

Sdr. og Nr. Bork: Betinget godkendelse under
forudsætning af indhentelse af vurdering af Natura
2000 og Bilag IV-arter hos Ringkøbing/Skjern
Kommune.

Ådum Kirkegård - godkendelse - opførelse af ny
graverbygning

Videbæk MR - godkendelse af nyetableret klokkespil
i Videbæk Kirke

Nr. Vium-Herborg MR - Positiv udtalelse modtaget
fra Ringkøbing Fjord Museer og provstiet har
godkendt etablering af historiske gravsteder.
 
17 - Eventuelt Ingen

2023 - 11458 - Skjern Provsti – Møder 24-05-2023, 08:00 

 
Skjern Provsti, Fredensgade 9, 6900 Skjern. Tlf. 51 96 08 30, Email: skjern.provsti(at)km.dk
CVR nr.: 21253642 - EAN nr.: 5798000856653