Direkte til indholdet
Gå til forsiden

23. august 2023

 

Referat Skjern Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde 23. august 2023 - d. 23-08-2023 kl. 08:00 til 10:00

Deltagere: Kristen Højbo Jansen, Erik Nielsen, Gravers Larsen Kjærgaard, Poul Ivan Madsen, Anna Marie Clemmensen, Bjarne Svendsen, Simon Møller Olesen, Olav Noer

 

Mødepunkt

Referat

1 - Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendes.

2 - PUK kvartalsrapport for 2. kvartal 2023

Forbrug efter 2. kvartal 2023 44,1%.

Sager:
Økonomi - Skjern Provsti - PUK Kvartalsrapporter
2023 (2023 - 12215)

Bilag:
20230706 PUK kvartalsrapport pr. 30.06.2023

Kvartalsrapporten godkendes.

3 - Synsrapporter fra Menighedsrådene

Dejbjerg Kirke og præstebolig

Sager:
Synsrapporter 2023 - Skjern Provsti - alle MR (2023 - 13829)

Bilag:
Aktdokument, Synsrapport 2023

Synsrapport godkendes.

Præsteboligens tagrender er præstens opgave med mindre andet er aftalt lokalt.

4 - Kirke Til Kirke Projektet 

Forventet pris for deltagelse 50.000 kr.
Evt. ekstra bevilling til PUK-budget 2024

Sager:
Henvendelse - Ydre Mission - Skjern Provsti - Kirke til kirke projekt (2023 - 14717)

Bilag:
Aktdokument 

PUK-kassen tilføres kr. 50.000 i budget 2024 til provstiets deltagelse i projektet.

Repræsentanter til Kirke til Kirke-bestyrelsen foreslås udvalgt af Ydre Missions komite.

Der udarbejdes en organisationsplan og PR-plan for projektet.

MR orienteres og godkender endelig deltagelse i projektet på budgetsamråd, den 30. august 2023.
5 - Stauning MR: Revideret ansøgning opbevaringsplads

Bevilget 255.000 kr. i anlægsmidler i Budget 2023.

Godkendelse forud for evt. videresendelse til Stiftet.

Sager:
Skjern Provsti - Byggesag - Stauning Sognekirke -
Stauning Sogns Menighedsråd - Øvrige bygninger,
arealer og omgivelser - revideret plan for
opbevaringsplads mv. (2023 - 21620)

Bilag:
Aktdokument, Revideret ansøgning, Stauning
kirkegård, 1.0 (2023.07.06) Oversigtsplan, 2.1
(2023.07.06) Plan Containergrav, 2.2 (2023.07.06)
PSO Materialeplads, 3.1 (2023.07.06) Princip Snit og
Opstalt Containergrav, 20202827_forslag_til_regulering_2, Hovedportal i
sydmuren, Portal i vestmur, Portal i nordmur,
Nordmuren, Hækplantekasser, Plantekasse,
Opsummering
Provstiudvalget anbefaler projektet og videresender sagen til godkendelse i Stiftet.
6 - Hemmet-Sdr. Vium MR: Skovrejsningsprojekt

Beslutning på SU-mødet 24. maj 2023:

Provstiudvalget videresender projektet til Stiftet
til vurdering af de økonomiske og CO2-
kvotemæssige konsekvenser for fremtidige
menighedsråd.

Projektet behandles derefter på et kommende PUmøde.

Se vedhæftet høringssvar fra Ribe Stift.

Etableringsomkostninger til søen på 1.500-2.000 m2
er ikke medtaget i budgettet. Forventet etablerings
udgift 50.000-60.000 kr.
MR indsender ansøgning om brug af frie midler, når
tilbud foreligger.

Sager:
Ansøgning - Hemmet-Sønder Vium - skovrejsning
med tilskud fra Klimaskovfonden (2023 - 15358)
Ansøgning - Hemmet-Sønder Vium - skovrejsning
med tilskud fra Klimaskovfonden (2023 - 15358)

Bilag:
Aktdokument, Ribe Stifts høringssvar vedr.
skovrejsning på folkekirkens jord, marker, matr.nr.
1db, Hemmet Præstegård, Hemmet i Ringkøbing-
Skjern Kommune, Ribe Stift - Skærmbilleder -
Hemmet Kirke (8781) - Skjern Provsti, Budget for
skovrejsningsprojekt, Opfølgning på skovrejsning
Provstiudvalget godkender projektet og den forventede løbende fald i forpagtningsindtægter,
som på sigt måske opvejes af jagtleje.

Projekt med etablering af sø godkendes. Vi afventer ansøgning om finansiering, når endelig pris kendes.
7 - Sdr. og Nr. Bork MR: Ny ansøgning om
minilæsser


Senest behandlet på PU-møde 28. juni 2023 med
ønske om flere tilbud og evt. el-drevet.

Køb af Thaler 1220 incl. hækkeklipper fra Skjern
Maskinforretning kr. 163.750 i bytte med 2
nuværende maskiner.

Ønskes finansieret som anlægsmidler i budget 2024.
Likviditet er pt. til rådighed, alternativt søges
likviditetslån i provstiet.

Sager:
Ansøgning - anlægsmidler - Sønder og Nørre Bork
MR - køb af fælles minilæsser (2023 - 18660)

Bilag:
2023.08.08. Minilæsser, Jarls Maskiner, Skjern
Maskinforretning (EL) Tilbud Ny Avant E513 Sdr. Bork
Kirke, Skjern Maskinforretning. Tilbud Ny Thaler
1220 Sdr. Bork Kirk m. hækkeklipper, Varde Have &
Skovmaskiner. (EL) 1026 lxc ny, Varde Have &
Skovmaskiner. Vm 1022 ny 3
Provstiudvalget bevilger 163.750 kr. som anlægsmidler i 2024 til køb af ønsket minilæser mv.

8 - Sdr. og Nr. Bork: Anlægsmidler til
kirkegårdsportal


Istandsættelse af kirkegårdsportal - Projektet er
godkendt af Stiftet - se godkendelse vedhæftet til
orientering. 

Projektet ønskes udført snarest muligt.
Ansøgning om 101.250 kr., som anlægsmidler i 2024, likviditet haves p.t.

Tidligere behandlet på SU-møde 12. april - se
vedhæftet.

Sager:
Skjern Provsti - Byggesag - Sdr. Bork Kirke - Sønder og- Nørre Bork Sognes Menighedsråd - Kirkegårde -
Udbedring af kirkegårdsportal (2023 - 11097)
Skjern Provsti - Byggesag - Sdr. Bork Kirke - Sønder og Nørre Bork Sognes Menighedsråd - Kirkegårde -
Udbedring af kirkegårdsportal (2023 - 11097)
Skjern Provsti - Byggesag - Sdr. Bork Kirke - Sønder og Nørre Bork Sognes Menighedsråd - Kirkegårde -
Udbedring af kirkegårdsportal (2023 - 11097)

Bilag:
2023.08.10. Udbedring af kirkegårdsportal,
Delreferat fra møde Provstiudvalgsmøde 12. april
2023, Afgørelse vedr. udbedring af kirkegårdsportal
ved Sønder Bork Kirke

Provstiudvalget bevilger 101.250 kr. som anlægsmidler i budget 2024 til formålet.

9 - Sdr. og Nr. Bork - jordlejekontrakt til
godkendelse vedr solceller

Olav Noer oplyser, at han forventer MR-godkendelse
af kontrakten forud for dagens PU-møde. Kopi af
beslutningsreferat indsendes.

Aftale om 30 års leje af ca. 8,61 ha - 1 p Sdr. Bork By,
Sdr. Bork - Anerbjergevej 33, Hemmet
Årlig leje kr. 22.500 pr. ha. for solcelleareal, og kr.
6.000 pr. ha. for restarealet. Lejeaftalen tinglyses.

Lejeaftalens indhold er godkendt af SEGES, jf.
vedhæftet mail.

Sager:
Godkendelse af kontrakt - Sønder Bork - udlejning af
jord til solcelleanlæg (2022 - 19882)
Godkendelse af kontrakt - Sønder Bork - udlejning af
jord til solcelleanlæg (2022 - 19882)
Godkendelse af kontrakt - Sønder Bork - udlejning af
jord til solcelleanlæg (2022 - 19882)

Bilag:
Aktdokument, 2023.08.14. Solcelleprojekt, 2023.08.
Jordleje_Frøstrup.Final_R2, Aktdokument,
Aktdokument

Punktet udgår og behandles ikke iflg. ønske fra Sdr. og Nr. Bork v/Olav Noer.
10 - Bølling Kirke: Ansøgning om nyt lydanlæg

Tilbudspris 44.385 kr. incl. moms finansieret med
frie midler.

Sager:
Skjern Provsti - Byggesag - Bølling Kirke - Rækker
Mølle Menighedsråd - Kirkebygning - Bølling Kirke
nyt lydanlæg (2023 - 22989)

Bilag:
Aktdokument, Lydanlæg Bølling Kirke 3, Lydanlæg
bølling kirke, Referat 0706 2023, referat,
Opsummering
Provstiudvalget bevilger brug af frie midler til køb af lydanlæg, samtidigt  foreslås og bevilges, at MR søgerRibe Stift om frigivelse af andet indlån kr. 18.762,72 og  ekspropriationserstatninger kr. 907,97 til
formålet.
11 - Invitation til samarbejde om indsats blandt
ukrainere og andre migrantgrupper


Ved deltagelse vil medlemsbidrag for Skjern Provsti i
2024 udgøre ca. 46.500 kr.

Sager:
Invitation til samarbejde - folkekirkelig indsats blandt
ukrainere og andre migrantgrupper (2023 - 20725)

Bilag:
Aktdokument
Pris oplyst er for Ringkøbing-Skjern Kommune, dvs. Skjern Provsti udgør ca. kr. 27.500.

Vi kender og bruger lokale tolke primær for østeuropæer og har i Stiftet en migrant-præst, som
kan inddrages i lokale projekter. Vi har flere migrant-kirker i provstiet.

Vi synes, at det er et godt projekt, men melder os ikke ind i øjeblikket, men vi har projektet i tankerne,
hvis behovet opstår.
12 - Endeligt budget 2024 for Skjern Provsti Budget 2024 er gennemgået og drift, projekt og anlægsrammer godkendes af provstiudvalget til
fremlæggelse på Budgetsamrådet den 30.8.2023.
13 - Datoer til PU-møder i 2024

Torsdag, kl. 8.00-10.00

Forslag for datoer i 2024:
18. januar
15. februar (uge 7? - evt. uge 8 dog ikke torsdag
morgen)
14. marts
11. april
16. maj
27. juni
22. august
12. september
10. oktober
14. november
12. december

Foreløbigt budgetsamråd - onsdag den 1. maj 2024
Endeligt budgetsamråd - onsdag den 4. september 2024

Udmeldt fra Landsforeningen af MR:
14. maj             Orienteringsmøde
17. september Valgforsamling
Datoerne godkendes med ændring til 22. februar kl. 15.00-17.00
14 - Plus93-konto i Landbobanken

Kundeaftale underskrives ifm. oprettelse af ny
rentebærende konto i Ringkøbing Landbobank.

Sager:
Aftale om ny konto - Ringkøbing Landbobank -
Plus93-konto erhvervsopsparing (2023 - 21504)

Bilag:
20230713 Kontobevis Plus93 erhvervskonto,
20230713 Kundeaftale Landbobanken ifm Plus93kto
Kontrakten underskrevet af PU.
15 - Orienteringspunkt til PU

Ådum MR: godkendelse fra Stiftet om opførelse af
materialehus mv. - mangler ansøgning om disp.
Exner-fredning+finansiering

Sager:
Byggesag - Ådum Sogns Menighedsråd - Skjern
Provsti - Ådum Kirke - Øvrige bygninger, arealer og
omgivelser - Opførelse af ny maskinhusbygning samt
udvidelse af materialeplads og nye materialebåse
(2023 - 11793)

Bilag:
Afgørelse vedr. opførelse af ny maskinhusbygning
samt udvidelse af materialeplads og nye
materialebåse ved Ådum Kirke
 
16 - Eventuelt Invitation til rejsegilde i Tarm Præstebolig den 15. september 2023 kl. 12.00.

ERFA-dag med graverne foreslået til 6. december 8.30-12.00 i Kirkehuset Skjern.

PU-møde den 14. september afholdes i Videbæk med besøg i Videbæk Præstebolig og orientering om projekt "tættere på kirken"

HUSK - nye regnskabsinstrukser og beskrivelse af bogføringsprocedure - se evt. webinar + vejledning
her: Menighedsraad.dk 

Provstiets husleje kontrakt er fortsat under udarbejdelse.

Solceller-, vindmølle-, skovrejsningsprojekter indeholder store økonomiske kræfter, som vi skal
være påpasselige med.

2023 - 19274 - Skjern Provsti – Møder 23-08-2023, 08:00

 
Skjern Provsti, Fredensgade 9, 6900 Skjern. Tlf. 51 96 08 30, Email: skjern.provsti(at)km.dk
CVR nr.: 21253642 - EAN nr.: 5798000856653