Direkte til indholdet
Gå til forsiden

16. november 2023

 

Referat Skjern Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde 16. november 2023 - d. 16-11-2023 kl. 08:00 til 10:00

Deltagere: Kristen Højbo Jansen, Erik Nielsen, Gravers Larsen Kjærgaard, Poul Ivan Madsen, Bjarne Svendsen, Simon Møller Olesen, Olav Noer
Afbud: Anna Marie Clemmensen

 

Mødepunkt

Referat

1 - Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt.

2 - PUK - kvartalsrapport pr. 30.09.2023

Til godkendelse - samlet forbrug af driftsmidler pr. 30.9.2023  70,13%.

Sager:
Økonomi - Skjern Provsti - PUK Kvartalsrapporter 2023 (2023 - 12215)

Bilag:
Aktdokument, 20230823 PUK kvartalsrapport pr. 30.09.2023

PUK-kvartalsrapport 3. kvartal godkendes.

Forventet negativ resultat for 2022 ca. kr. 160.000,
frie midler udgør kr. 162.404.

3 - Godkendelse af MR-regnskaber og revisionsprotokollater

Se vedhæftet fil med revisionsbemærkninger og godkendelse/bemærkning fra menighedsrådene.

Sager:
Ansøgning - Nørre Omme MR - anlægsmidler til drift (2023 - 4968)
Ansøgning - Nørre Omme MR - anlægsmidler til drift (2023 - 4968)
Økonomi - Alle MR i Skjern Provsti - Revisionsprotokollat for regnskab 2022 (2023 - 28490)

Bilag:
Nr. Omme ansøgning Provsti Februar 2023, 20230222 Nr Omme anlægsmidler til drift,
2022 Godkendelse revisionsprotokollater kirkekasserne
Brejning MR mangler godkendelse, sker på
kommende MR-møde den 16. november 2023.

PU godkender alle provstiets øvrige regnskaber for
2022.
Revisionsprotokollatterne tages til efterretning med
følgende bemærkninger:
1. Menighedsrådene skal indhenter flere tilbud ved køb over 30.000-50.000 kr.
2. Likviditet stillet til rådighed af provstiet må ikke
disponeres, men er alene sammen med de frie midler menighedsrådets
kassebeholdning.
Ved manglende likviditet til f.eks. nytår kan menighedsrådet søge om likviditetslån i provstiet.
Det er ikke tilladt at lave lån/overtræk i banken.
4 - Godkendelse af gravstedstakster 2024

Priserne er forhøjet med 3,1% i forhold til 2023.

Sager:
Gravstedstakster - Skjern Provsti - 2024 (2023 - 31540)

Bilag:
2024 gravstedstakster i Skjern Provsti
PU godkender gravstedstakster for 2024
5 - Ådum MR: køb af P-plads for embedekapitaler

Sager:
Ansøgning - Ådum MR - køb af P-plads af DLG -
Finansieret med embedekapital (2023 - 31999)

Bilag:
Ansøgning om frigivelse af embedekapitaler fra Ribe
stift, Tilbud fra DLG på P-pladsen ved Ådum Kirke

Provstiudvalget godkender køb af P-plads som ansøgt, samt anbefaler frigivelse af embedskapital i
Stiftet til købet. Endelig købsaftale sendes til provstiet til godkendelse.

Sagen videresendes til Stiftet til endelig bevilling af frigivelse af embedskapital.

6 - Dejbjerg MR: Erstatning fra RAH til ny opførelse af flagstang

Erstatning kr. 6.994,00 fra RAH ønskes anvendt til nyetablering af flagstang på Kirkegården

Sager:
Ansøgning - frigivelse af erstatning - Dejbjerg MR - Nyopførelse af flagstang på kirkegården for erstatning fra RAH (2023 - 28801)
Ansøgning - frigivelse af erstatning - Dejbjerg MR - Nyopførelse af flagstang på kirkegården for erstatning fra RAH (2023 - 28801)

Bilag:
Aktdokument, erstatning fra RAH, Dejbjerg Kirke, kort med placering af flagstang, bankudskrift vedrørnde erstatningsbeløb

Provstiudvalget bevilger brug af erstatning til nyetablering af flagstang på kirkegården.


Fotodokumentation af placering af flagstang indsendes til godkendelse i provsti og stift.
 

7 - Videbæk Menighedsråd: Præstebolig

Ansøgning om nedrivning af præstebolig ifm. aftale med FDF/KFUK spejderne om projekt
"Tættere på kirken"

Sager:
Henvendelse - Præstebolig - Videbæk MR - projekt Tættere på Kirken (2023 - 19294)

Bilag:
Aktdokument, Ansøgning om nedrivning af præsteboligen, Projektbeskrivelse Tættere på kirken, 
Til Ribe Stift med godkendelse af ophævelse af tjenesteboligpligt

Provstiudvalget godkender ansøgningen om nedrivning af nuværende præstebolig og aftale om placering af FDF/spejderhus på stedet under forudsætning af godkendelse af fredningsnævnet mv. Udgifter til nedrivning og løbende faste udgifter dækkes af kommende lejeindtægt. Nedrivning må ikke påbegyndes før lejeaftale med Provstiudvalget og Videbæk

MR overvejer evt. genindførelse af boligpligt og køb af ny præstebolig ved nyansættelse af kirkebogsførende præst

 

8 - Vorgod MR: Byggesag og finansiering af reparation af fuger på kvaderstensmurværk

Reparation af fuger på kirkens udvendige side forventes udført samtidigt med indvendig renovering.
Forventet pris kr. 272.000 søges finansieret ved forhøjelse af bevilget lån på 3 mio. kr.

Sager:
Skjern Provsti - Byggesag - Vorgod Kirke - Vorgod Sogns Menighedsråd - Kirkebygning
- reparation af fuger på kvaderstensmurværk (2023 - 31388)

Bilag:
Vorgod kirke_svarskrivelse 2023-10-03, 20231003 Kvaderstens rep Vorgod kirke_projektbeskrivelse, 
Vorgod kirke_budget_2023-10-03, 2023 10 25 Referat, 2978_Vorgod_fugning_rådgivningsaftale (1), Opsummering

PU anbefaler projektet og videresender sagen til godkendelse i stiftet.

Finansiering afventer licitationsresultatet primo 2024 for hele renoveringsprojektet, hvor lånerammen derefter fastsættes.

9 - Evaluering af fællesmøde med Stiftsråd om Valg 2024

Drøftelse af, hvad kan vi gøre for at tilskynde nuværende MR-medlemmer til at fortsætte deres arbejde.

Forslag sendes til Landsforeningen for MR/Stiftsrådet: 

1. Undersøg efter valget årsag til at menighedsrådsmedlemmer ikke genopstiller. Kan vi lære noget af deres svar? (spørgeskema)

2. Vi sender en opfordring til alle MR om at påbegynde arbejdet med at overveje genopstilling af nuværende menighedsrådsmedlemmer og evt.
behov for overvejelse om, hvordan vi rekrutterer nye medlemmer.

Drøftelse af indlæg fra Mellemkirkeligt Udvalg.

10 - Til orientering
Godkendelse af kvartalsrapporten pr. 30.6.2023 

Referat fra konsulentrunde for besøg i Hemmet Kirke

Principgodkendelse af stisystem ved Borris Kirke - forhåndsudtalelse.

Godkendelse af orgelprojekt i Skjern

Sager:
Konsulentrunde 2023 - Skjern Provsti (2022 - 31304)
Skjern Provsti - Byggesag - Sønder Borris kirke - Sønder Borris Sogns Menighedsråd - Øvrige bygninger, arealer og omgivelser
- Stisystem og madpakkehus ved kirken (2023 - 24744)
Økonomi - Skjern Provsti - PUK Kvartalsrapporter 2023 (2023 - 12215)
Skjern Provsti - Byggesag - Skjern kirke - Skjern Sogns Menighedsråd - Kirkebygning - renovering af orgel (2023 - 27747)

Bilag:
Referat - Konsulentrunde efterår 2023 - Hemmet Kirke - Skjern, Afgørelse vedr. stisystem på et fredet areal og madpakkehus
ved Sønder Borris Kirke., 
Svarbrev til Skjern provsti - godkendt kvartalsrapport pr. 306-2023, Afgørelse vedr. renovering af orglet i Skjern Kirke

Modtaget brev fra Ribe Stift om godkendelse af provstiudvalgsregnskab 2022.


El-ladestandere. Dejbjerg og Sdr. Vium fritages. P.t. forventes opsat 13 ladestandere. Statusorientering udsendes til MR.

11 - kl. 9.30 Besøg af revisor Martin Christian Svejgaard

30 min. Indlæg med gennemgang af revisionsprotokoller, og om planlægning af det kommende års revisionsplan/opgaver.

Sager:
Revision - Skjern Provstiudvalg - 2023 - besøg af revisor Martin Christian Svejgaard 16. november (2023 - 31428)

Bilag:
Aktdokument
Drøftelse af bemærkninger i revisionsprotokollaterne fra 2022.
12 - Eventuelt

Sidste frist for tilmelding til Stiftsmøde med Grøn Omstilling 21. november 2023 i Sædden Kirke. 
Den 16. november senest kl. 12.00 - hver enkelt tilmelder sig og svarer på diverse spørgsmål - se program og link her:
Temaaften om grøn omstilling i Ribe Stift - Folkekirkens Grønne Omstilling - Nyheder - Site (folkekirkensintranet.dk)
 

2023 - 28133 - Skjern Provsti – Møder 16-11-2023, 08:00

 
Skjern Provsti, Fredensgade 9, 6900 Skjern. Tlf. 51 96 08 30, Email: skjern.provsti(at)km.dk
CVR nr.: 21253642 - EAN nr.: 5798000856653