Direkte til indholdet
Gå til forsiden

14. september 2023

 

Referat Skjern Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde 14. september 2023 - d. 14-09-2023 kl. 08:00 til 10:00

Deltagere: Kristen Højbo Jansen, Erik Nielsen, Gravers Larsen Kjærgaard, Poul Ivan Madsen, Anna Marie Clemmensen, Bjarne Svendsen, Simon Møller Olesen, Olav Noer

 

Mødepunkt

Referat

1 - Videbæk MR: Projekt: Tættere på kirken
Videbæk


Vi mødes ved Videbæk Præstebolig med Videbæk MR.
Tidligere orienteringspunkt på PU-møde den 28. juni 2023.

Sager:
Henvendelse - Præstebolig - Videbæk MR - projekt
Tættere på Kirken (2023 - 19294)

Bilag:
Artikel MR blad Mere liv i kirken, Projektbeskrivelse
Tættere på kirken Videbæk

Vi har lyttet til menighedsrådets ideer og afventer
en projektansøgning til behandling på det
kommende PU-møde.
2 - Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendes.
3 - Skjern MR - Ansøgning om 5%-midler 44.125

Konservering og støvsugning af arkivalier
- tidligere sagsnr. 2019-34592.

Sager:
Ansøgning - 5% midler - Skjern MR - Konservering og
støvsugning af arkivalier (2023 - 23786)

Bilag:
Brev til Skjern Provsti af 2108 2023, Det kgl. Bibliotek
- Faktura Konservering og støvsugning af arkivalier

Provstiudvalget bevilger kr. 44.125 af 5%-midlerne
til dækning af konservering og støvsugning.


Materialet fra Hundborg Sogn menes af arkivet
indleveret sammen med materialet fra Skjern
Provsti.

4 - Ådum Kirke: Renovering/ændring af de ukendtes
grav


Forventet pris ca. 20.000 kr. tages af egne
anlægsmidler - konto til renovering af kirkegård.

Sager:
Ansøgning - kirkegårdsplan - Ådum MR - ændring af
plænen omkring ukendtes grav (2023 - 24351)

Bilag:
Tegning Aadum kirkegaard1, Tegning Aadum
kirkegaard2, Beskrivelse af renovering på
kirkegården
Provstiudvalget bevilger brug af frie midler som
ansøgt og godkender de foreslåede ændringer på
kirkegården.

5 - Stauning MR: handicap-ombygning af
havetraktor


Ansøgning om 11.250 kr. af reserven til ombygning
af havetraktor jf. ansøgning.

Frie midler ultimo 2022: -11.099 kr.

Sager:
Ansøgning - Reserven - Stauning MR - handicapombygning
af havetraktor (2023 - 24989)

Bilag:
Aktdokument, Ansøgning 31.08.2023

Provstiudvalget bevilger brug af driftsmidler/frie
midler kr. 11.250 til ombygning af havetraktor som
ansøgt.


Vi gør opmærksom på at reserven først kan søges i
regnskabsåret 2024.

6 - Lyne MR: Nyt prisoverslag varmeanlæg incl.
tillæg vedr. historisk inventar


Projektet tilføres tillæg vedr. behandlingskrævende
forhold omkring historisk inventar. Ny skønnet pris: kr. 1.405.038 inkl. tillæg vedr. historisk inventar


Senest behandlet på PU-møde 22. februar 2023:
Forventet hjemtagelse af 10-årigt lån i Stiftet på max.
1.300.000 kr. i andet kvartal 2023.
Budget 2023 bevilget 10-årigt lån 1.200.000 kr.


Tilrettet finansiering foreslås således:
2023 budget: afdrag kr. 60.000 + rente kr. 24.000 =
84.000 kr. anvendes til finansiering af projektet.

Projektet forventes gennemført i løbet af vinteren
2023/24.
Lån på 1.320.000 kr. hjemtages efter behov, dog
med sidste udbetaling i første halvdel af 2024 med
løbetid 10 år, hvorefter 1. afdrag forfalder ultimo 2024 kr. 66.000
kr. + max. rente 1 år 26.400 kr. 2024 budget afdrag kr. 60.000 + rente kr. 22.800.

PU anbefaler hjemtagelse af egne midler i Stiftet til projektet:
Andet indlån kr. 70.912,62 og ekspropriationserstatning kr. 4.873,97, i alt kr. 75.786,59.
Lånehjemtagelsen nedsættes tilsvarende.

Sager:
Skjern Provsti - Byggesag - Lyne kirke - Lyne Sogns
Menighedsråd - Kirkebygning - nyt varmeanlæg
(2023 - 3233)

Bilag:
2023-09-04_Lyne kirke - nyt varmeanlæg, skønnet
budget, inkl. konservatori, 2764_2023-09-04_Ribe
Stift - rev. svarskrivelse, Lyne kirke-konservering og
sikring af det historiske inventar

Provstiudvalget bevilger finansiering som foreslået.

7 - Brening MR: tilføjelse til kirkegårdsvedtægter

Kistebegravelser i græs i den "vilde" afdeling.

Sager:
Ansøgning - Brejning MR - tilføjelse til
kirkegårdsvedtægter (2023 - 24997)

Bilag:
Kirkegårdsvedtægter Brejning Kirke 2023, Til
Provstiudvalget - ansøgning 2023

Provstiudvalget godkender de foreslåede ændringer
i kirkegårdsvedtægten.
8 - Skjern Provsti: CO2 mål 2030 og energiforbrug 2022

Aftale om årlig gennemgang af opvarmning af
provstiets bygninger.
Afslutning af energitilskud af 5% midler i 2022.

Sager:
Energi merudgifter 2022 - Skjern Provsti - MRs
opgørelser og ansøgning om 5% midler (2022 -
31030)

Bilag:
2022 energiforbrug 2022 og tilskud af 5 pct midler,
20230904 Opvarmningskilder i provstiets bygninger

Årlig drøftelse af nuværende status på opvarmning
af provstiets bygninger.


Nr. Omme MR er i gang med et projekt af renovering
af graverbygningen bl.a. med etablering af
varmepumpe.

9 - Kvartalsrapporter pr. 30.6.2023

Gennemsnitlig forbrug pr. 30.6.2023 er 41,03% - se
vedhæftet.


Sager:
Økonomi - Kvartalsrapporter 2023 - Skjern Provsti -
alle MR (2023 - 15356)

Bilag:
2023 Skjern Provsti alle MR 2. kvartal

PU godkender alle menighedsrådenes
kvartalsrapporter for 2. kvartal.

10 - Skjern Provsti udvalg: Ny regnskabsinstruks og
bogføringsbeskrivelse


Udfyldt udgave medbringes til underskrift af PU -
vedhæftet foreløbigt udfyldt for JAX og PIM

1: Regnskabsinstruks for folkekirkens lokale kasser.
(ens for alle / uden underskrifter)
2: Bilag til regnskabsinstruks udfyldes og
underskrives af hver enkelt
3: Beskrivelse af bogføringsprocedure

Sager:
Økonomi - Regnskabsinstruks og
bogføringsbeskrivelse - Skjern Provstiudvalg (2023 -
25423)

Bilag:
Beskrivelse af bogføringsprocedure, Bilag til
regnskabsinstruks, 2023 Regnskabsinstruks

Bilag til regnskabsinstruks gennemgået og
underskrevet.
Beskrivelse af regnskabsprocedure gennemgået og
godkendt.


Dokumenter arkiveres i kirkeportalen/PUudvalget/
Regnskabsinstruks mv.

11 - Vilkår og ansøgningsskema til reserven fra 2024

Til drøftelse og evt. godkendelse.

Sager:
Økonomi - Skjern Provsti - Reserve fra 2024 (2023 - 25181)

Bilag:
Vilkår og ansøgningsprocedure udb af Reserven

Beløbsgrænser fjernes fra vilkårene, hvorefter vilkår
og ansøgningsskema godkendes.
12 - Til orientering til PU

Provstiudvalgs-konference den 3. februar 2024 -
Sæt kryds i kalenderen
.

Hoven, Troldhede og Videbæk er udpeget til
stikprøvesogne for kortlægning af klima og
biodiversitet.

Kortlægning sker med et digitalt spørgeskema med
spørgsmål til energiforbrug, og kirkegårdsarealet.
Forventet tidsforbrug 1-4 timer pr. sogn, afhængig af
sognets adgang til energidata, samt
sammensætningen af kirkegårdsarealet.

2024 Årshjul for provstiudvalget - vedhæftet og
uddeles i papir

Mette Nielsen er ansat som ny provstisekretær i
Ringkøbing Provsti pr. 1.10.2023
. Jette Axelsen
bliver vejleder for Mette.

Sager:
Invitationer - Skjern Provsti - 2023 - diverse
arrangementer og tilbud (2023 - 2253)
Projekt - Kortlægning af folkekirkens samlede
klimaaftryk (2023 - 24950)
Økonomi - Skjern Provsti - Budget 2024 endelig
driftsramme (2023 - 22772)

Bilag:
Aktdokument, Sæt kryds i kalenderen - 3. februar
2024, Aktdokument, 2023-08-31 Information om
valg af stikprøvesogne, 2024 Årshjul for
Provstiudvalget
 
13 - Eventuelt Licens til Kirkeportal.
Vi anbefaler fra provstiets side, at alle medlemmer af
menighedsråd og brugere oprettes i systemet, og
menighedsrådene betaler for de nødvendige
licenser. Skrives ud til alle MR.

2023 - 22832 - Skjern Provsti – Møder 14-09-2023, 08:00

 
Skjern Provsti, Fredensgade 9, 6900 Skjern. Tlf. 51 96 08 30, Email: skjern.provsti(at)km.dk
CVR nr.: 21253642 - EAN nr.: 5798000856653