Direkte til indholdet
Gå til forsiden

12. oktober 2023

 

Referat Skjern Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde 12. oktober 2023 - d. 12-10-2023 kl. 08:00 til 10:00

Deltagere: Kristen Højbo Jansen, Erik Nielsen, Gravers Larsen Kjærgaard, Poul Ivan Madsen, Anna Marie Clemmensen, Bjarne Svendsen, Simon Møller Olesen
Afbud: Olav Noer

 

Mødepunkt

Referat

1 - Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt.
2 - PUK 2024 - endeligt budget

Aflevering og godkendelse af PUK-budget 2024

Sager:
Økonomi - Skjern Provsti - PUK-kassen
budget 2024 (2023 - 13264)

Bilag:
2024 PUK endelig budget

Provstiudvalget godkender budgettet med følgende revisionsnummer:


Skjern Provstiudvalg, CVR-nr. 21253642, Budget
2024, , Endelig budget afleveret d. 12-10-2023 08:29

3 - PUK regnskab 2022 Revisionsprotokollat

Godkendelse af revisionsprotokollat for PUK årsregnskab 2022.

Særlige forhold:
punkt 6: Årlig vurdering af anbringelse af likviditet tages til efterretning.
punkt 19: Provstisekretæren har enefuldmagt til bankkonti. Dette fastholdes af praktiske årsager. Alle bilag attesteres løbende af PU-formand.

Sager:
Økonomi - Revisionsprotokollat mv. for PUK
regnskab 2022 (2023 - 26593)

Bilag:
2022 Revisionsprotokollat PUK årsregnskab, 2022
Revisionspåtegning på årsregnskabet

PU godkender revisionsprotokollatet.


Revisionens bemærkninger under særlige forhold tages til efterretning.
Punkt 19 drøftet, men fastholdes.

4 - Beslutning om placering af likvide midler i PUK-kassen

I forbindelse med, at provstiudvalg og menighedsråd ikke længere er omfattet af indskydergarantien, skal provstiudvalget mindst én gang årligt foretage en
risikovurdering af midlernes placering, herunder provstiudvalgskassens reserve (5%).

Skjern Bank - driftsmidler
Ringkøbing Landbobank - 5%-midler
Provstiudvalget vurderer, at den nuværende placering af likvide midler i Skjern Bank og Ringkøbing Landbobank er sikker.
5 - Synsrapporter fra MR 

Vorgod Kirke og kirkehus mv. (anbefalet brug af standardskema)
Vorgod Præstebolig havde indflytningssyn med konsulent Kjeld Pedersen i foråret 2023.

Rækker Mølle MR: 4 kirker og præstebolig

Fjelstervang Kirke (anbefalet brug af standardskema)

Sager:
Synsrapporter 2023 - Skjern Provsti - alle MR
(2023 - 13829)
Synsrapporter 2023 - Skjern Provsti - alle MR
(2023 - 13829)
Synsrapporter 2023 - Skjern Provsti - alle MR
(2023 - 13829)

Bilag:
Kirke-kirkegårdssyn 2023 og referat, 2023
Synsrapport Sædding, 2023 Synsrapport Bølling,
2023 Synsrapport Finderup Kirke, 2023 Synsrapport
Hanning, 2023 Synsrapport Præstegård, Aktdokument
Synsrapporterne gennemgået og godkendes.
6 - Hoven MR: Ændring af brug af anlægsmidler

Anlægsmidler hensat til reparation af knæfald ønskes
ændret til støjdæmpning i konfirmandstuen kr. 8.452,50 inkl. moms.

Sager:
Ansøgning - brug af anlægsmidler - Hoven MR - Lydplader
til konfirmandstuen kr. 10.000 (2023 - 25919)

Bilag:
HOVEN MR - ansøgning brug af overskydende midler fra renovering af knæfald
Provstiudvalget godkender ændring af anlægsmidler fra knæfald til støjdæmpning i konfirmandstuen som
ansøgt.
7 - Borris MR: anlægsmidler til drift 2023

Rensning af fliser ved præsteboligen er nu udført kr. 9.792 mod budgetteret kr. 30.000.

Overskud kr. 20.208 anmodes overført fra anlæg til drift og anvendt til fældning af risikotræer på kirkegården.
Fældning af træerne er godkendt på PU-møde 24. maj
2023 - sagsnr. 2023-12864 - forventet udgift for fældning
kr. 30.000.

Sager:
Fra Borris MR: Anmodning om overførsel af overskydende beløb fra anlægsprojekt 2023 (2023 - 26594)

Bilag:
Aktdokument

SMO deltager ikke i punktet.


Provstiudvalget godkender flytning af anlægsmidler fra anlæg til drift til fældning af risikotræer på kirkegården.

8 - Tarm Kirkegård: Fældning af cypres

Sager:
Ansøgning - Kirkegård - Tarm Menighedsråd - Fældning
af cypres på Tarm Kirkegård (2023 - 27452)

Bilag:
Bilag 1 - Klage, Ansøgning til Provstiudvalget - fældning
af cypres på Tarm Kirkegård, Bilag 2 - Beslutningsprotokol,
Tarm MR - Referat, Bilag 3 -
Cypres, foto-dokumentation

Erik Nielsen deltager ikke i punktet.


Provstiudvalget godkender fældning af stor cypres på Tarm Kirkegården med henvisning til Tarm Kirkegårds vedtægter § 15 stk. 1 og 2.

9 - Lønborg MR: Fornyelse af kirkegårdsvedtægter

Generel fornyelse af kirkegårdsvedtægter, afløser seneste vedtægter fra november 2004.

Sager:
Vedtægter - Lønborg MR - Kirkegårdsvedtægter for 
Lønborg Kirkegård (2023 - 27929)

Bilag:
SKM_C30823092811260
Provstiudvalget godkender vedtægterne som ansøgt.
10 - Skjern MR: Renovering af orgel

Forventet finansiering via fondsmidler og arv/donationer.
Projektperiode 1/8-2025 - 30/11-2026

Sager:
Skjern Provsti - Byggesag - Skjern kirke - Skjern Sogns Menighedsråd - Kirkebygning - renovering af orgel (2023 - 27747)

Bilag:
Aktdokument, 2705_Skjern orgel_budget -04.09.2023, Orgelorientering vedr. facade, Menighedsrådsmøde 30.03.2023, Referat fra konsulentrundebesøg efterår 2021 den 25. november ved Skjern Kirke, 2022-09-14 rev. tilbud
- Skjern kirke ombygning og udvidelse, 2705_Skjern Orgel Projektbeskrivelse - 04.09.2023, Referat fra konsulentrundebesøg efterår 2021 den 25.
november ved Skjern Kirke, 2022 10 27 Referat menighedsrådsmøde med underskrifter, Opsummering

PIM og AMC deltager ikke i punktet.


Provstiudvalget anbefaler projektet til
videresendelse til Stiftet og godkender plan for egenfinansiering.

11 - Til orientering

Fjelstervang MR: godkendelse af ekstra præstetavle. 

Stauning MR: Principgodkendelse af cointainerplads mv.

Rækker Mølle MR: Principgodkendelse af nyt lydanlæg i Bølling Kirke

Sager:
Skjern Provsti - Byggesag - Fjelstervang kirke - Fjelstervang Sogns Menighedsråd - Kirkebygning - Ny ekstra præstetavle (2023 - 17846)
Skjern Provsti - Byggesag - Stauning Sognekirke - Stauning Sogns Menighedsråd - Øvrige bygninger, arealer og omgivelser - revideret plan for opbevaringsplads mv. (2023 - 21620)
Skjern Provsti - Byggesag - Bølling Kirke - Rækker Mølle Menighedsråd - Kirkebygning - Bølling Kirke nyt lydanlæg (2023 - 22989)

Bilag:
Aktdokument, Afgørelse vedr. udskiftning af præstetavle, 230906 Fjelstervang Kirke, præstetavle, Fjelstervang Kirke - Ophængning af ny præstetavle i
kirken, j.nr. 2023-20227, Aktdokument, Afgørelse vedr. rev. projekt om etablering af containerplads og materialebokse, 230915 Stauning Kirke, etablering af
containerplads og materialebåse, Folder fra ARKVEST_2015_web, Stauning udtal 23 materialeplads, Stauning Kirke - Fornyet udtalelse vedr. etablering af containerplads og matterialebokse, j.nr. 2023-24047, Fra ARKVEST vedr. Stauning Kirke, Ribe Stifts afgørelse af 4. januar 2023.docx, Aktdokument, Afgørelse vedr. udskiftning
 af lydanlæg i Bølling Kirke, Bølling Kirke - Udskiftning
af lydanlæg, j.nr. 2023-24152, 230904 Bølling Kirke, 
placering af højttalere
Ringkøbing-Skjern Kommune oplyser den 11.10.2023, at kommunen har valgt selvbudgettering i valget mellem statsgaranti og selvbudgettering for
budgetlægningen for 2024. Det påvirker ikke oplyste beløb for 2024.
Ved selvbudgettering gælder, at der efter 3 år, dvs. i 2027 vil ske en efterregulering afledt af de faktiske
tal. Byrådet har regnet nøje på den risiko og tror på gevinst ved dette valg. Kirkerne kan ved efterreguleringen i 2027 få udbetalt merprovenuet
eller modregnet tabet for 2024.
12 - Eventuelt

Invitation til Stiftsmøde med Grøn Omstilling 21. november 2023 i Sædden Kirke - tilmelding senest den 16. november 2023
Temaften for grøn omstilling Ribe
(folkekirkensgroenneomstilling.dk)

Provstirevisor Martin Chr. Svejgaard deltager i PUmødet 
den 16. november med ca. 30 min. indlæg med
gennemgang af revisionsprotokoller, og om planlægning af det kommende års revisionsplan/opgaver.

Tirsdag den 7. november 2023:
kl. 15.00-16.00 Fælles PU-møde med Ringkøbing i Tarm Missionshus
- EMNE: Gravstedspriser
kl. 17.00 Fællesmøde med stiftsrådet og
provstiudvalg i Ribe
- TILMELDING senest 31. oktober til Jette


Tanker om VALG 2024
 

2023 - 25137 - Skjern Provsti – Møder 12-10-2023, 08:00

 
Skjern Provsti, Fredensgade 9, 6900 Skjern. Tlf. 51 96 08 30, Email: skjern.provsti(at)km.dk
CVR nr.: 21253642 - EAN nr.: 5798000856653