Direkte til indholdet
Gå til forsiden

7. december 2022

 

Referat
Skjern Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde d. 7. december 2022 - d. 7-12-2022 kl. 08:00 til 09:30

Deltagere: Kristen Højbo Jansen, Erik Nielsen, Gravers Larsen Kjærgaard, Poul Ivan Madsen, Olav Noer, Anna Marie Clemmensen, Bjarne Svendsen, Simon Møller Olesen

Mødepunkt

Referat

1 - Godkendelse af dagsorden

Dagsorden er godkendt.

2 - Lyne MR 5%-midler og tilladelse til fældning af stort træ tæt på dige og kapel pga. sikkerhed

Akut sagsbehandling/tilladelse givet af Erik Nielsen
på PUs vegne af sikkerhedsmæssige årsager.
Ansøgning om 5%-midler til dækning af tilbud fra
Hede Danmark: kr. 26.500.

Sager:
Lyne MR - fældning af træ ved kirkediget/kapel
(2022 - 35637)
Lyne MR - fældning af træ ved kirkediget/kapel
(2022 - 35637)

Bilag:
Aktdokument, Aktdokument, 2022.11.29.
Træfældning, Tilbud på fældning og bortskaffelse af
stort poppel træ, Træfældning. Kort - Lyne Kirke

PU bevilger af 5%-midler kr. 33.125 (26.500 kr. +
moms).


Beløbet udbetales ved indsendelse af endelig faktura, samt angivelse af ønsket kontonummer til
modtagelse af beløbet.

3 - Faster og Borris MR: Samarbejdsaftale om organist 

Sager:
Samarbejdsaftale - Faster og Sønder Borris - Fælles
organist (2022 - 35658)

Bilag:
Xerox Scan 20221128 09132299

SMO deltager ikke i punktet.


Samarbejdsaftalen godkendes.


Aftalen bedes sendt i word-fil til provstiet forud for
fremsendelse af aftalen til offentliggørelse på stiftets
hjemmeside.

4 - Befordringsgodtgørelse til PU-medlemmer

Se vedhæftet bekendtgørelse § 15 og 16 om lav takst til PU-møder mv., betales af PUK.

Praksis foreslås tilrettet i 2023.

Godkendelse af afstand og registrering af bil reg.nr. 

Sager:
Skjern Provsti - Befordringsgodtgørelse til PUmedlemmer og præsterepræsentant (2022 - 35716)


Bilag:
Bekendtgørelse om honorar og kørsel

PU godkender rettelse af praksis.

5 - Nedsættelse af takstudvalg 2023

Udsat fra PU-mødet 16. november 2022:
Takstudvalg til genberegning af gravstedstakster i Skjern Provsti 2023 


Sager:
Gravstedstakster 2023 - Ringkøbing Skjern Kommune (2022 - 32315)


Bilag:
Delreferat fra møde Provstiudvalgsmøde d. 16.
november 2022, 20221116 Til alle MR NYT fra PUmøde

PU nedsætter følgende udvalg:


Sabine Mogensen, Kirkegårdsleder, Skjern

Daniel Kronborg, Kirkegårdsleder, Tarm

Flemming Najbjerg, Graver i Troldhede

Bjarne Svendsen, Graver i Fjelstervang

Poul Ivan Madsen. Provst

Jette Axelsen, provstisekretær


Første møde primo året - opgaven forventes afviklet
inden 1.9.2023

6 - Godkendelse af endelig budgetter for 2023


Sager:
Sag hørende til mødet: Provstiudvalgsmøde d. 7.
december 2022 (2022 - 34471)

Bilag:
20221130 Endelige budgetter MR kommentar

Alle budgetter er afleveret i kirkeportalen.

Følgende MR bevilges brug af frie midler til
driftsunderskud:
kr. 3.600 Dejbjerg
kr. 50.000 Egvad


Tidligere bevilget af frie midler
kr. 85.000 Brejning (Bevilget plantning af hække på kirkegård ændres til driftsunderskud)


Følgende MR mangler aflevering af
beslutningsreferat med godkendelse af afleveret
budget.
Nr. Vium/Herborg ønskede budgettet tilrettet efter seneste MR-møde - aflevering er ok - godkendes på
MR-møde 7.12.2022

7 - Lyne MR: Ansøgning 5%-midler
Arbejdsmiljørådgivning


Ansøgning om kr. 25.091,90 af 5%-midler til dækning arbejdsmiljørådgivning.

Sager:
Ansøgning 5%-midler - Lyne MR -
Arbejdsmiljørådgivning 25.052 kr. (2022 - 35945)

Bilag:
Aktdokument, 2022.11.28. Arbejdsmiljørådgivning,
Bilag. Arbejdsmiljø

PU bevilger af 5%-midler kr. 25.091,90 til dækning af
arbejdsmiljørådgivning.


Beløbet udbetales ved indsendelse af ønsket
kontonummer til modtagelse af beløbet.

8 - Fra Sønder og Nørre Bork MR: 5%-midler Arbejdsmiljørådgivning


Ansøgning om kr. 25.091,90 af 5%-midler til dækning arbejdsmiljørådgivning.

Sager:
Ansøgning 5% midler - Sønder og Nørre Bork - Arbejdsmiljørådgivning kr. 25.091,50 (2022 - 35958)

Bilag:
Aktdokument, 2022.11.29. Arbejdsmiljørådgivning

Olav Noer deltager ikke i punktet.

PU bevilger af 5%-midler kr. 25.091,90 til dækning af arbejdsmiljørådgivning.


Beløbet udbetales ved indsendelse af ønsket kontonummer til modtagelse af beløbet.

9 - Ådum MR: Ansøgning om 5%-midler
energiudgifter 2022 


Ansøgning om kr. 23.226 af 5%-midler til
energiudgifter.


Sager:
Ansøgning 5%-midler - Ådum MR- ekstraordinære energiudgifter (2022 - 35868)


Bilag:
Aktdokument, 2022.11.29. Udgift til el, Bilag. Norlys, Budget, art. El

PU bevilger af 5%-midler kr. 11.600 til dækning af ekstraordinære energiudgifter. Endelig årsopgørelse
skal indsendes, når denne foreligger. 

Beløbet udbetales efter modtagelse af dokumentation for afholdt udgift, samt angivelse af ønsket kontonummer til modtagelse af beløbet.

10 - Lyne MR: Ansøgning 5%-midler til energiudgifter


Ansøgning om kr. 19.426 af 5%-midler til energiudgifter 

Køb af fyringsolie.


Sager:
Ansøgning 5%-midler - Lyne MR - energiudgifter/køb af fyringsolie kr. 19.426 (2022 - 35951)


Bilag:
Aktdokument, 2022.11.28. Fyringsolie, Bilag. OK1, Bilag. OK2

PU bevilger af 5%-midler kr. 9.700 til dækning af ekstraordinære energiudgifter / Køb af fyringsolie.
Endelig årsopgørelse skal indsendes, når denne foreligger.

 

Beløbet udbetales efter modtagelse af dokumentation for afholdt udgift, samt angivelse af ønsket kontonummer til modtagelse af beløbet.

 

 

 

11 - Lønborg: Ansøgning om 5% midler energiudgifter

Ansøgning om kr. 28.250 af 5%-midler til energiudgifter.


Sager:
Ansøgning 5%-midler - Lønborg - Energiudgifter (2022 - 35960)


Bilag:
Aktdokument, 2022.11.29. Udgifter til el, Aura, Budget, art. El

PU bevilger af 5%-midler kr. 14.100 til dækning af ekstraordinære energiudgifter. Endelig årsopgørelse
skal indsendes, når denne foreligger.

Beløbet udbetales efter modtagelse af dokumentation for afholdt udgift, samt angivelse af ønsket kontonummer til modtagelse af beløbet.

12 - Sønder og Nørre Bork: Ansøgning om 5% midler energiudgifter


Ansøgning om kr. 42.000 af 5%-midler til energiudgifter


Sager:
Ansøgning 5%-midler - Sønder og Nørre Bork - Energiudgifter kr. 42.000 (2022 - 35959)


Bilag:
Aktdokument, 2022.11.29. Udgifter til el. Nr. Bork, 2022.11.29. Udgifter til el. Sdr. Bork, 2022.11.29. Udgifter til el, Budget, art. Udgift til el

Olav Noer deltager ikke i punktet.


PU bevilger af 5%-midler kr. 21.000 til dækning af ekstraordinære energiudgifter. Endelig årsopgørelse skal indsendes, når denne foreligger.


Beløbet udbetales efter modtagelse af dokumentation for afholdt udgift, samt angivelse af ønsket kontonummer til modtagelse af beløbet.

13 - Sønder og Nørre Bork: Ansøgning vedr. ændring i skel på Værnengene


Menighedsrådet anmoder om godkendelse af ændring af skel og optagelse af fællesvej – herunder også godkendelse af de to erklæringer.


Sager:
Ansøgning ændring af skel - Sønder og Nørre Bork - Værnengene (2022 - 35955)

Bilag:
Aktdokument, 2022.11.29. Ændring af skel på Værnengene, Erklæringer, Kort. Ændring af skel

Olav Noer forklarer baggrunden og deltager ikke i punktet.


PU-godkender som ansøgt og giver tilladelse til tinglysning.

14 - Lyne MR: Ansøgning 5%-midler til rørskade kr. 19.250,70


Sager:
5%-midler ansøgning - Lyne MR - rørskade 19.250 (2022 - 35950)


Bilag:
Aktdokument, 2022.11.28. Rørskade, Bilag. Rørskade, Forsikringsenheden. Rørskade

PU bevilger af 5%-midler kr. 19.250,70 til dækning af udgifter til rørskade.


Beløbet udbetales efter modtagelse af ønsket kontonummer til modtagelse af beløbet.

15 - Sønder og Nørre Bork: Ansøgning brug af erstatninger fra vindmøller til anlægsmidler


Erstatning ca. 492.000 kr. ønskes overført til anlægsmidler til opførsel af maskinhus i Sdr. Bork, tidligere bevilget 1.000.000
kr.


Sager:
Ansøgning - Sønder og Nørre Bork - Ansøgning brug af erstatninger fra vindmøller til anlægsmidler (2022
- 35956)


Bilag:
Aktdokument, 2022.11.29 Brug af erstatninger

Olav Noer deltager ikke i punktet.


Vi undersøger i Stiftet, hvem som reelt ejer jorden og afventer afklaring på ejerforhold før pengene kan anvendes.


Stiftet orienteres om modtagelse af erstatning, og vi forventer, at MR kan beholde beløbet til ansøgt
projekt.


PU bevilger overførsel fra driftsmidler til anlægsmidler af udbetalt erstatning kr. 476.915,
samt forventet erstatning i størrelsen kr. 15.000.
Anlægsmidlerne bevilges anvendt til forventet godkendt projekt med opførelse af maskinhus i Sdr.
Bork.

PU ønsker tilsendt samlet overslag for projektet forud for i gang sætning.
 

Såfremt de overførte anlægsmidler ønskes anvendt
til andre anlægsformål indsendes ansøgning til PU.

16 - Sønder og Nørre Bork: Ansøgning om 5% midler Præsteskifte


5%-midler kr. 68.349,95 til dækning af udgifter ifm. præsteskifte


Sager:
Ansøgning om 5% midler - Sønder og Nørre Bork -
Udgifter ifm. præsteskifte kr. 68.349,95 (2022 - 35957) 

Bilag:
Aktdokument, 2022.11.29. Præsteskifte, Annonce og drone 2021, Annoncer og drone 2022, Istandsættelse, Kontospecifikation. Boligbidrag

Olav Noer deltager ikke i punktet.


PU bevilger 68.349,95 kr. af 5%-midler til udgifter ifm. præsteskifte.


Beløbet udbetales ved modtagelse af kontonummer til modtagelse af beløbet. Malerfirmaet Nykjær-Andersen ÀPS er betalt ud fra
ordrebekræftelse, faktura bedes fremsendt, såfremt denne forefindes.

17 - Godkendelse af kvartalsrapporter pr.
30.09.2022 


Vedhæftet foreløbig oversigt med de afleverede rapporter.

Resterende MR er rykket for aflevering.

 
18 - Eventuelt

Orientering fra Poul Ivan Madsen:


4 præsteindsættelser i 2022
2 langtidssygemeldinger i øjeblikket
Dialog om mulighed for lægmandsgudstjenester
- forslag om inspirationsdag for kirkepersonale om
lægmandsgudstjenester.
- forslag om drejebog kan ligge på provstiets
hjemmeside
- kan vi få inspiration fra Tønder provsti?

                   2022 - 34471 - Skjern Provsti - Møder 07-12-2022, 08:00

 

 
Skjern Provsti, Fredensgade 9, 6900 Skjern. Tlf. 51 96 08 30, Email: skjern.provsti(at)km.dk
CVR nr.: 21253642 - EAN nr.: 5798000856653